Motion 48 – Aloite toisen asteen stipendijärjestelmästä – Motion om ett stipendiesystem för andra stadiet

Beslut

Gemensamt svar för motionerna 48 och 49

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att andra stadiets utbildning ska vara avgiftsfri och att införandet av avgiftsfriheten inte leder till ytterligare nedskärningar. Vårt utbildningsväsende har drabbats av nedskärningar och kvalitetsförsämringar. Införandet av avgiftsfriheten får inte innebära att vi inte kan göra satsningar för att korrigera detta.

Behandling

Kansalaisaloite toisen asteen maksuttomuudesta etenee eduskunnan käsittelyyn. Ymmärrettävästä syystä täydellinen maksuttomuus on kallis järjestelmä. Aloitteen tavoite on auttaa taloudellisesti tiukalla olevia perheitä. Haluamme ehdottomasti, ettei nuoren opiskelu Suomessa olisi perheen varallisuudesta kiinni.

Tämän vuoksi ehdotamme vaihtoehtona stipendijärjestelmää, joka kohdennettaisiin perheille, joilla on oikeasti tarve saada taloudellista tukea nuoren opiskeluun toisella asteella.

Stipendin arvo olisi progressiivisesti perheen todellisen tilanteen mukaan jopa sata prosenttia opiskelukustannuksista. Todelliseen tilanteeseen on huomioitava esimerkiksi vanhempien ylivelkaantuminen tai muiden lasten normaalia suuremmat lääkemenot sekä muut vastaavat perheen taloutta jatkuvasti rasittavat pakolliset menot.

Ehdotamme, että stipendijärjestelmän käytännön työ annettaisiin esimerkiksi opinto-ohjaajille. Opon luo oppilaiden on helppo mennä tulematta leimatuksi.  Opo on myös lähellä, eikä käynti vaadi siten poissaoloa oppitunneilta.

—-
Medborgarinitiativet för avgiftsfri utbildning inom andra stadiet framskrider till riksdagens behandling. Det är förståeligt att en fullständig avgiftsfri utbildning medför stora utgifter för samhället. Medborgarinitiativets motivering är att hjälpa familjer som har det ekonomiskt svårt.

Vi vill inte att en studerandes möjligheter försvåras på grund av familjens ekonomiska situation. Vi vill att det utarbetas ett stipendiesystem som riktas till de familjer som har behov av ett ekonomiskt stöd för unga som studerar på andra stadiet.

Stipendiets värde skulle vara progressivt på basen av familjens situation men till och med upp till hundra procent av studieutgifterna. Familjens helhetssituation bör tas i beaktande så som överskuldsättning, de andra barnens normalt större läkemedelskostnader eller andra faktorer som påverkar familjens ekonomiska situation.

Vi föreslår att skolans studiehandledare kunde vara en sådan person som kunde sköta om det praktiska gällande stipendiet. Studiehandledaren känner bra till studerandes situation och studeranden har lätt att besöka studiehandledaren utan att bli stämplade.

Att-sats

Ehdotamme stipendijärjestelmää, joka kohdennettaisiin perheille, joilla on oikeasti tarve saada taloudellista tukea nuoren opiskeluun toisella asteella

Vi vill att SFP arbetar för att det utarbetas ett stipendiesystem som riktas till de familjer som har behov av ett ekonomiskt stöd för unga som studerar på andra stadiet.

Motionär

RKP Oulu – SFP Uleåborg:
Tanja Nyman (pj – ordf), Anu Huusko (vpj – vice ordf), Robert Brandberg, Mikko Mäkinen, Eero Pesonen


Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar för motionerna 48 och 49

Ojämlikheten inom utbildningen är ett växande problem. Hemmets socioekonomiska bakgrund påverkar barnens skolgång i allt större utsträckning och den här utvecklingen måste stoppas. Ingen ska behöva avbryta sin skolgång på grund av ekonomiska orsaker och därmed riskera marginalisering. Utbildningen ska fortsättningsvis vara Finlands trumfkort och alla ska ha möjlighet till utbildning.

Enligt en enkät som Allianssi har gjort har 15 procent av finländarna inte fullgjort en andra stadiets utbildning då de är 24 år gamla. En fjärdedel i undersökningen ”Nuorisobarometri” säger att ekonomiska orsaker har varit en av orsakerna till att de inte har blivit färdiga. Enligt utbildningsstyrelsens rapport kring kostnaderna för utbildningen på andra städet är kostnaderna för gymnasiet är cirka 2500 euro inberäknat dator och skolböcker.

Den 12 mars 2018 hade över 50 000 namnunderskrifter samlats in för ett medborgarinitiativ i vilket man krävde en gratis utbildning på andra stadiet. Riksdagen behandlar frågan som bäst. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen uppskattar att en avgiftsfri utbildning på andra stadiet skulle kosta cirka 100 miljoner euro att genomföra. Vi välkomnar den åtgärd regeringen beslöt om under rambudgetförhandlingarna när man beviljade ett tillägg för undervisningsmaterial för under 20-åriga studerande i yrkesutbildning och gymnasieutbildning. Tillägget kommer att vara cirka 46 euro per månad.

Under de senaste åren har statens och kommunernas utbildningsbudgetar skurits ned åtskilliga gånger. Den här trenden behöver brytas, och satsningar på utbildningens innehåll behöver göras. Det ekonomiska utrymmet för att åstadkomma en helt avgiftsfri utbildning på andra stadiet är därför utmanande. Det är ändå uppenbart att ingen ska behöva avbryta sin utbildning på grund av ekonomiska orsaker. I svenska riksdagsgruppens senaste skuggbudget visade vi att man på ett ekonomiskt hållbart sätt kan höja studiestödet till den nivå den var före regeringen Sipiläs nedskärningar. Det går givetvis inte att leva på studiestödet, men det hjälper till att täcka kostnaderna som utbildningen medför.

I motion 48 föreslås att studiehandledarna skulle sköta administrationen av ett stipendiesystem som riktas till familjer som har det ekonomiskt svårt. Att skolhandledaren ska ha ansvar för att avgöra vilka elever som är i behov av ekonomiskt stöd och utreda familjens hela ekonomiska situation är inte en rimlig uppgift att sköta vid sidan av de uppgifter som redan hör till studiehandledaren. Studiehandledaren ska i första hand vägleda eleven och det uppstår ett etiskt och moraliskt problem då samma person också skulle ha rätt att bestämma över skolgången. Att hantera uppgifter som berör familjens hela ekonomiska situationen blir också besvärligt med tanke på sekretessen. Studiehandledaren och övrig personal i skolan kan däremot samarbeta med socialväsendet och via den vägen se till att familjen får ekonomisk hjälp för att kunna skaffa gymnasiets eller yrkesskolans böcker och annat studiematerial. Andra stadiets studerande kan ansöka om studiestöd och i sista hand kan man ansöka om utkomststöd för att klara av kostnaderna. Om familjen eller eleven har svårigheter med att klara av kostnaderna för studiematerialet inom andra stadiet så behöver familjen troligtvis mer ekonomiskt stöd än bara för undervisningsmaterialet. Det här stödet fås via vuxensocialarbetet som tillämpar utkomststödslag och barnskyddslag för att avgöra från fall till fall.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att andra stadiets utbildning ska vara faktiskt avgiftsfri.