Motion 7 – Ändring av sättet för indexkorrigering av ålderspensioner

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att pensionärernas köpkraft bibehålls och stärks
    att garantipensionen tryggar en skälig utkomst

Behandling

Varje människas livslånga arbetskarriär, ändar förhoppningsvis nog i ett skede med ålderspension.  Det är av yttersta vikt att samhället månar sig om att bibehålla pensinernas köpkraft. Detta sker bäst genom att tillämpa skäliga indexjusteringsgrunder. Eftersom pensionen anses vara framskjuten arbetslön, så bör den också justeras enligt löneindex till 100%. Det är ju stegringen av lönerna som stort styr kostnadsutvecklingen.

Det har i dags debatterna mångordigt bedyrats om bevarandet av köpkraften för löntagarna. Pensionärerna är väl ca en miljon (hittade ej på nätet). Ingen tycks vara intresserad av deras köpkraft. Det påstås att pensionärernas förmögenhet har stadigt ökat och är mycket god – kan så vara. Detta måste väl ändå ses mot bakgrunden att de nyare pensionärerna har haft en god arbetskarriär med god lön. Detta gäller inte alla pensionärer.

Låga årliga indexjusteringar gör att de lägre pensionerna i förstahand förlorar sitt köpvärde. Snart har pensionären ej råd med något annat än sitta hemma och blir sjuklig i brist på möjlighet att lev ett gott liv och vara samhället tillbuds – ej till last.

De 0,55% justeringarna som tillämpats många, många år, utgör den raserande effekt som bara leder till problem. Sätt då hellre ett tak för hur hög arbetspension man kan ha. Detta om inte pensionssystemet kan anses kunna klara av kostnaderna.

Att-sats

jag föreslår

  • att, Sfp arbetar för att ändra sättet att beräkna indexförhöjningen på pensioner, i   synnerhet låga sådana
  • att, skatteskalan ändras för de lägsta pensionerna, under 1 500 euro
  • att, det vid behov sätts ett tak för hur hög arbetspension man kan ha.

Motionär

Kurt Wikström

styrelseledamot i SFP i Esboviken.


Partifullmäktiges svar

Frågan om det s.k. brutna indexet har varit uppe till debatt flera gånger inom SFP. Det att pensionerna är indexbundna är mycket viktigt, och något SFP alltid betonat. I takt med att antalet pensionärer, i förhållande till den i arbetslivet varande befolkningen, ökar ställs också krav för att säkerställa att pensionsinbetalningarna från en allt mindre grupp också räcker till för att finansiera de pensioner som betalas ut. Största delen av pensionsavgifterna används till utbetalning av befintliga pensioner, endast en del fonderas.

Riksdagen behandlade nyligen ett medborgarinitiativ gällande slopande av det s.k. brutna indexet. Efter utskottsbehandlingen beslöt riksdagen enhälligt förkasta medborgarinitiativet. I social- och hälsovårdsutskottets utlåtande (ShUB42017 rd) till medborgarinitiativet konstaterades bland annat följande: ”En ändring av indexet skulle framför allt höja de höga pensionerna. För dem som får en låg arbetspension skulle en ändring av arbetspensionsindexet på kort sikt inte ha någon nämnvärd effekt, eftersom deras arbetspensioner inledningsvis skulle höjas mycket litet räknat i euro. Eftersom inkomsterna för pensionärer med låga inkomster i huvudsak utgörs av folkpension och andra sociala förmåner skulle de inte få någon märkbar nytta av indexändringen. Inkomsterna för pensionärer med medelhöga inkomster utgörs i huvudsak av arbetspension, medan inkomsterna för pensionärer med höga inkomster utgörs av arbetspension och kapitalinkomster. Därigenom skulle nyttan av indexändringen i högre grad gå till medel- och höginkomsttagarna. Utskottet menar att ställningen för de mest utsatta pensionärerna mer effektivt kan förbättras genom en höjning av folkpensionen eller garantipensionen. Ställningen för dem som endast får en låg arbetspension förbättras på bästa sätt genom andra åtgärder, exempelvis genom att se till att klientavgifterna inom social- och hälsovården samt självrisken för läkemedel och resekostnader håller en skälig nivå och genom att tillhandahålla ett tillräckligt stöd för boendet.”

Slopandet av det s.k. brutna indexet är inte ett ändamålsenligt sätt att hjälpa de minst bemedlade pensionärernas situation, utan det krävs andra åtgärder. Svenska riksdagsgruppen föreslår i sin skuggbudget för år 2018 att garantipensionen ska höjas och att indexfrysningen av folkpensionerna ska slopas. Dessa åtgärder riktar sig direkt till de minst bemedlade pensionärerna.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att pensionärernas köpkraft bibehålls och stärks
  • att garantipensionen tryggar en skälig utkomst
  • att möjligheten till ett särskilt levnadskostnadsindex för pensionärer som bättre följer kostnadsstegringen utreds