Motion 13 – Finland ska verkställa biogasprogrammets åtgärdsförslag.

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att biogasprogrammets åtgärdsförslag förverkligas

Behandling

Enligt regeringsprogrammet har det beretts ett nationellt biogasprogram. Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 1 oktober 2019 en arbetsgrupp med uppdrag att bereda ett nationellt biogasprogram på medellång sikt. Arbetsgruppens slutrapport ger en kort beskrivning av nuläget och styrmedlen inom biogasbranschen. I slutrapporten ger arbetsgruppen förslag till åtgärder. I rapporten har ansvariga ministerierna för varje enskilt förslag namngetts. Regeringen gjorde upp en färdplan mot ett klimatneutralt Finland i början av februari 2020. Enligt färdplanen ska förslagen till åtgärder i biogasprogrammet verkställas. Nu skulle det vara viktigt att dessa förslag leder till konkreta åtgärder.

Att-sats

Arbetar för att ansvariga ministerier verkställer åtgärdsförslagen som getts av arbetsgruppen för beredning av ett biogasprogram, i enlighet med regeringens gemensamma beslut.

Motionär

Jan-Ove Nyman, ordförande SFP i Karleby

 

Partifullmäktiges svar

Som motionären helt riktigt lyfter upp så står det i statsminister Marins regeringsprogram att ”ett nationellt biogasprogram kommer att upprättas för att landets livskraft ska kunna utvecklas och klimatmålen ska kunna nås.” Syftet med det nationella biogasprogrammet är att ”utnyttja potentialen för produktionen av biogas, utveckla Finlands livskraft och främja uppnåendet av klimatmålen.” Arbetsgruppen som motionärerna lyfter fram fick till uppgift att beskriva nuläget och de största hindren och fördröjningarna vid utökningen av produktionen och användningen av biogas samt förslag till åtgärder för att lösa detta och verkställa regeringsprogrammets mål i fråga om biogas. Arbetsgruppen strävade särskilt efter att främja utspridd och småskalig biogasproduktion.

Arbetsgruppens rapport som presenterades i januari 2020 gav en kort beskrivning av nuläget och styrmedlen inom biogasbranschen. I rapporten beskrevs också de största hindren och fördröjningarna i fråga om biogasbranschen enligt arbetsgruppens uppfattning.

Enligt arbetsgruppen gäller de största utmaningarna biogasverksamhetens lönsamhet. Lönsamheten kan förbättras genom lägre investeringskostnader, bättre försäljningspriser på slutprodukterna (dvs. återvunna näringsämnen) och lägre kostnader särskilt för jordbrukslösningar. Om biometan ska omfattas av distributionsskyldigheten i fråga om biodrivmedel krävs det nya beskattningsförfaranden för biometan och att man utreder den kumulativa effekten. Arbetsgruppen konstaterade också att produktionen av biogas kan främjas genom informationsstyrning och smidigare tillståndsförfaranden.

Arbetsgruppens rapport utgör ett viktigt steg i arbetet att framställa biogasprogrammet. På regeringens klimatmöte i Nordsjö i februari fastställdes även att biogasprogrammet ska implementeras på basis av arbetsgruppens förslag.

SFP har aktivt arbetat för att främja verksamhetsförutsättningarna inom biogasbranschen.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att biogasprogrammets åtgärdsförslag förverkligas