Motion 19 – Landets byggregler bör förnyas

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att vår bygglagstiftning och våra byggbestämmelser främjar sunt och klimatsmart byggande och att bestämmelserna tar i beaktande att nya och gamla hus är olika och att olika tekniska lösningar kan accepteras.

Behandling

”Har du bygglov”?
”Bygglov? Inte kan man ha bygglov om man vill bygga ett hälsosamt hus”!

Konversationen ovan är förvisso tänkt som ett skämt, men innehåller samtidigt en stor portion allvar.
Vi har hus som fortfarande är i fullgott skick fastän de byggdes på 1700- och 1800-talen. Detta under förutsättning att man inte sanerat dem enligt dagens metoder. Då vi bygger hus idag utgår vi ifrån att de ska hålla i bara 30 år! Håller de längre, utan att ha dålig inneluft eller mögelskador, anser vi oss ha lyckats över förväntan.

Vi ser egnahem och offentliga byggnader som varit friska i 50-60 år om de fått vara i fred från dagens byggregler. Framför allt har man i dessa hus tillåtit en viss mängd drag, naturlig ventilation och krävt kontinuerlig vädring (via öppna dörrar och fönster). Bara några år efter att man gjort moderna ingrepp i dem har luftproblemen uppstått.

Allt sedan vi gick in för att spara energi genom att göra husen täta som pottor, kräva maskinell ventilation, ty oss till material som inte lever (typ fuktspärrar av plast) har problem med inneluften blivit vardag. Husen far illa av mögel, invånarna får bestående hälsoproblem.

Är det att spara? Att vart trettionde år riva de gamla husen och bygga nya? Att invånarna insjuknar och belastar hälsovården, med regelbunden sjukfrånvaro från sina anställningar?

Snarare tvärtom! För kommuner blir dessa problem monetärt ytterst kostsamma, i miljonklassen. För enskilda individer dessutom en kamp med hälsan som insats. Ett nytänk behövs! Byggregler bör locka till byggande – inte skrämma med invecklad och dyr byråkrati.

Att-sats

Svenska folkpartiets lokalavdelning i Pargas kräver att SFP på riksplanet medverkar till

  • att statens högsta beslutande organ anlitar oberoende expertis för att i rask ordning utarbeta nya, flexibla, hälsosamma byggdirektiv och -regler med mål att landets byggnader blir hållbarare och hälsosammare.

Motionär

Conny Granqvist, ordförande

Rolf Möller, sekreterare

Partifullmäktiges svar

Precis som motionärerna framhåller är våra nuvarande bygg- och renoveringsbestämmelser i alla situationer inte nödvändigtvis ändamålsenliga. Gamla hus byggda enligt gammal byggnadsteknik skiljer sig naturligtvis från nya hus som har byggts med moderna metoder.Vi kan därför inte ställa samma krav på gamla byggnader som på nya byggnader. Speciellt viktigt är detta då man renoverar en gammal byggnad eller ändrar dess användningssyfte. Till exempel finns det en risk för att inomhusluftsproblem uppstår om man installerar maskinell luftkonditionering i ett gammalt hus som tidigare ventilerats med hjälp av tyngdkraft.

Inomhusluftsproblematiken är omfattande i flera av våra kommuner, och SFP har i riksdagen arbetat för att främja sunda byggregler och -metoder. I enlighet med regeringsprogrammet arbetar regeringen för att kvaliteten på byggandet ska förbättras och att problemen med inomhusluften ska förebyggas. Inom ramen för programmet ”Sunda lokaler 2028” ska det bland annat göras en utredning om inrättandet av ett kompetenscentrum för reparationsbyggnad.

I SFP:s bostadspolitiska program lyfter vi också fram vikten av att främja sunt byggande. Byggnader ska planeras väl, byggas med omsorg, skötas med ansvar och repareras när behov uppkommer. Dessutom tycker vi att konditionsgranskningar av offentliga byggnader ska vara en kontinuerlig del av byggnadernas underhåll och inte något som görs först då inomhusluftsproblem uppkommer. Enligt regeringsprogrammet kommer konditionsgranskningen att tas in i lagstiftningen, och dessutom ska det fastställas kompetenskrav för konditionsgranskare. Vi vill bygga hållbara och hälsosamma byggnader som är trygga för alla.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att vår bygglagstiftning och våra byggbestämmelser främjar sunt och klimatsmart byggande och att bestämmelserna tar i beaktande att nya och gamla hus är olika och att olika tekniska lösningar kan accepteras.