Motion 27 – Tillgång till public service online i Norden

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att de nordiska public service-bolagens samarbete ges bästa verksamhetsförutsättningar
  • att programmen ska vara tillgängliga i de nordiska länderna, förutsatt att programmens licensavtal möjliggör spridning utomlands.

 

Behandling

En viktig komponent i det nordiska samarbetet är det kulturella aspekten. Det är många som ser på filmer och serier som producerats i andra nordiska länder. Med digitaliseringen så möjliggörs ett ständigt tätare samarbete mellan de nordiska public service-bolagen. För att uppmuntra konsumtionen av nordisk media så borde IP-blockeringen för tillgången till andra nordiska länders public service att upphöra. Blockeringen är dessutom ineffektiv då det med enkelhet går att använda en s.k. VPN för att häva blockeringen. Det får med andra ord antas att blockeringen existerar av en rent byråkratisk natur.

Att-sats

Undertecknad föreslår att SFP verkar för att i samverkan med Nordiska rådet slopa respektive lands IP-blockering av public service-åtkomst.

Motionär

Simon Ahlkvist

SFP i Vasa

Partifullmäktiges svar

Den kulturella aspekten i det nordiska samarbetet är central, och film, tv och serier är en del av kulturen. Både på politisk nivå och bland nordiska medborgare finns ett intresse för att över de nordiska gränserna få ta del av varandras public service-bolags innehåll. Det är också bakgrunden till att Nordiska ministerrådet beställde rapporten ”Nordisk tv över gränserna”.

I rapporten, från våren 2019 (http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1317532
/FULLTEXT01.pdf), presenteras fem rekommendationer om vad som kan göras för att öka tillgängligheten till de nordiska public service-bolagens digitala tv-tjänster över gränserna i Norden:

Public service-bolagen bör endast geoblockera program där det är nödvändigt. Samarbetet i Nordvision, inklusive Nordic 12, om samproduktion och programutbyte kan vidareutvecklas. Fortsatt utveckling av tv-distributörernas utbud av grannlands-tv. De nordiska länderna kan säkerställa upphovsrättsliga förutsättningar som möjliggör vidaresändning av tv-on-demand-tjänster. De nordiska länderna bör snabbt genomföra ändringen i EU:s satellit- och kabeldirektiv. Nordiska ministerrådets rapport beaktar också att tv-marknaderna och tv-vanorna förändrats och förändras drastiskt i alla nordiska länder dels på grund av den tekniska utvecklingen och dels på grund av ändrade vanor.

Sedan 2018 har det nordiska tv-produktionssamarbetet nått nya höjder. Då påbörjades Nordic 12- initiativet, där de nordiska public service-bolagen beslöt att tillsammans producera minst tolv högkvalitativa tv-dramaserier om året. I fjol premiärvisades tolv dramaserier för vuxna, tolv för unga, tretton nordiska barndramaserier, fem animations- och faktaserier samt fem dokumentärserier som har producerats som ett samarbete av de nordiska public service-bolagen. Samma takt fortsätter år 2020, har det nordiska public service-samarbetet Nordvision lovat. Dessa produktioner visas i de länder vars public service-bolag Nordvision består av: DR i Danmark, NRK i Norge, SVT i Sverige, Yle i Finland samt RUV i Island.

Majoriteten av det material som public service-kanalerna har blockerat gäller det som köpts in av externa produktionsbolag. Såväl SVT Play som Yles Arena, till exempel, gör stora delar av sitt material tillgängliga för resenärer och utomlands bosatta, men upphovsrättsliga avtal bestämmer vilka program som får vara tillgängliga utanför de respektive länderna. Om upphovsmännen till materialet är ett annat bolag än public service-bolaget, blir rättigheterna mer begränsade. Det förhindrar till exempel att de visas i länder där licenserna innehas av någon annan eller där licensen inte har köpts in av någon.

De som har en fast adress i Finland kan verifiera sin bostadsort i Yles Arena-tjänst och därefter se allt material, också det licensbelagda, utomlands. Detta möjliggörs av EU:s förordning om portabilitet, som ändå inte kan tvinga licensbelagt material att göras tillgängligt också i de länder där licenserna ägs av en annan instans.

Det nordiska tv-samarbetet ger ett mervärde och en viktig kontakt till våra grannländer. Vi ska arbeta för att samarbetet ska ges bästa möjliga förutsättningar samt att tillgängligheten är så god som möjligheterna förutsätter.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att de nordiska public service-bolagens samarbete ges bästa verksamhetsförutsättningar samt
  • att programmen ska vara tillgängliga i de nordiska länderna, förutsatt att programmens licensavtal möjliggör spridning utomlands.