Motion 37 – Förebyggande arbete för att främja hälsa och välmående

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att förebyggande åtgärder som stärker folkhälsan prioriteras i beslutsfattandet
  • att invånarnas delaktighet och involvering i beslutsprocesser stärks
  • att mätverktygen som mäter landets välmående utvecklas

 

Behandling

På frågan vad som är det viktigaste i livet svarar de flesta människor att den egna och familjens goda hälsa är det absolut viktigaste. Därför måste alla planer och visioner börja här. Att förebygga ohälsa måste vara utgångspunkten för all samhällelig planering och verksamhet. En nöjd och frisk befolkning genererar vinster på alla plan.

Vi toppar statistiken när det gäller självmord. Användningen av droger ökar. Barns och ungdomars psykiska ohälsa är ett allvarligt samhällsproblem. Ensamhet plågar många finländare.

Samhällsfreden hotas av ökade klyftor mellan rika och fattiga och mellan invånare och makthavare.

Vårt samhälle har under långa tider styrts utifrån tanken att större enheter, mera pengar och större konsumtion är bättre och bäst. Men detta är inte hållbart i längden. Det behövs nya tänkesätt för att skapa ett nytt människonära samhälle och för att skapa en ekonomi där uttaget av resurser inte riskerar våra barns framtid. Vi har stora förändringar framför oss och stora utmaningar bland annat när det gäller klimat, kommuners ekonomi och skenande kostnader för primär-, specialsjuk- och socialvård. Nu och i framtiden behövs vars och ens ansvar och engagemang i samhällsbygget, för att vi ska nå upp till de ekonomiska mål och de klimatmål som eftersträvas. Men framför allt måste vi jobba för välmående. Och för en frisk befolkning är det a och o att invånarna involveras i ett tidigt skede i beslutsprocesser som rör deras liv och vardag.

Lyckoforskningen visar att det som gör människor lyckliga utöver nära relationer och närhet med naturen är att känna makt och inflytande över sitt liv ( Helena Norberg-Hodge, “Local is our future – steps to an economics of happiness). Förutom att befolkningen själva vet vad de mår bra av, är också delaktighet i sig ändamålsenlig för att förebygga ohälsa.

Att-sats

Kvevlax lokalavdelning önskar att Svenska folkpartiets representanter i riksdag och regering ska arbeta för att:

  • En arbetsgrupp tillsätts som gör en heltäckande utredning om förebyggande åtgärder mot ohälsa.
  • En plan utarbetas för hur förebyggande åtgärder mot ohälsa implementeras i all verksamhet som berör människor.
  • Större fokus läggs på delaktighet och involvering av invånare i beslutsprocesser på alla nivåer.
  • Mätverktyg (BNP) för vårt lands välstånd kompletteras med GNH (lyckoindex).

Motionär

Gun Beijar, styrelsemedlem

med stöd av styrelsen för Svenska Folkpartiet i Kvevlax rf.

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter upp ett mycket viktigt ärende ur både individens och hela samhällets synvinkel. Målet med vår politik ska vara att de beslut vi fattar gör att vi mår bättre, lever längre och är lyckligare.

Det förebyggande arbetet spelar en viktig roll både när det gäller att individen får hjälp och stöd i god tid innan problemen hopar sig, men också när det gäller att dämpa kostnadsökningen inom social- och hälsovården. Problem med den psykiska hälsan måste tas på allvar. I regeringsprogrammet poängteras vikten av förebyggande arbete. En nationell strategi för psykisk hälsa och nationellt program för suicidprevention har publicerats i februari 2020.

Finland rankades högst i FN:s lycklighetsrapport från år 2018 och återigen 2019. Det här är något vi ska vara stolta över, men samtidigt finns det många som känner att de inte hör till det lyckligaste folket och det finns mycket arbete kvar att göra. BNP fungerar som ett mätverktyg för det ekonomiska välståndet i ett land, men det är viktigt att också andra faktorer kopplade till välmående tas i beaktande för att förstå hur ett samhälle mår. Bland annat OECD tillhandahåller ett verktyg där man kan få information om välmående i olika regioner. Faktorer som utbildning, miljö och säkerhet tas i beaktande.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att förebyggande åtgärder som stärker folkhälsan prioriteras i beslutsfattandet
  • att invånarnas delaktighet och involvering i beslutsprocesser stärks
  • att mätverktygen som mäter landets välmående utvecklas