Motion 40 – Inför förbud mot sexköp i Finland

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att ett totalförbud mot sexköp införs i Finland
  • att Finland erbjuder sociala insatser, stöd och exitprogram åt dem som vill ta sig ur prostitution

 

Behandling

Vi lever i ett samhälle där sexuella trakasserier av kvinnor varit en het debatt en längre tid. Trots detta har vi en sexköplagstiftning som trakasserar kvinnor sexuellt. Finlands sexköpslag straffar köparen i de fall där denne varit medveten om att kvinnan är offer för människohandel, i annat fall blir kvinnan straffad. Problemet med detta är att kunderna omöjligt kan veta om det är fråga om trafficking och människohandel. Lagen borde ändras så att köp av sex är olagligt.

Sexhandeln har gränsöverskridande karaktär och har en stor betydelse för finansieringen av internationell brottslighet. Ekonomi och jämställdhet går hand i hand och våra ledare bör ta en mera aktiv roll i att stoppa denna typ av slavhandel och samtidigt rasera grunden för en stor del av den gråa ekonomin

De allra flesta kvinnor som säljer sex är offer för människohandel. De är någons slav. Detta är en allvarlig form av våld mot kvinnor och en källa för människohandel. Detta har vår nuvarande lagstiftning svårt att komma åt. Risken att som sexarbetare hamna i en spiral av droger och andra former av missbruk är mycket stor.

Finland kan inte vara ett land där det är okej att sälja sex. Ett sådant samhälle vill vi inte bygga.

Att-sats

Svenska folkpartiets förtroendevalda i riksdagen ska jobba för att:

  • Finlands sexköpslag ändras så att sexköp kriminaliseras.

Motionär

Johanna Björkskog

SFP lokalavdelning i Larsmo

Partifullmäktiges svar

Som motionären påpekar är sexköp kriminaliserat i Finland endast i de fall där säljaren av sextjänster är offer för människohandel eller koppleri, eller är under 18 år gammal. I Sverige, Norge och på Island är sexköp förbjudet, medan försäljning av sex är tillåtet.

Under sin första period som justitieminister föreslog SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson att ett totalförbud mot sexköp borde införas i Finland. På grund av splittringar inom de andra dåvarande regeringspartierna beslöt regeringen att inte driva totalförbud, men initiativet ledde till en skärpning av lagstiftningen. Från och med 2015 har det även varit straffbart att köpa sex också i de fall då köparen har haft skäl att misstänka att säljaren av sextjänster är offer för människohandel eller koppleri

Genom ett totalförbud av sexköp skulle man på ett mer effektivt och tydligt sätt kunna ingripa i efterfrågan på sexuella tjänster som för sin del upprätthåller sexhandeln. Jämfört med att delvis förbjuda sexköp skulle ett totalförbud också vara enklare att iaktta och övervaka. Ett totalförbud skulle sannolikt också påverka attitydklimatet gällande sexhandel mer effektivt än nuvarande lagstiftning.

Sexköp är starkt kopplat till människohandel. Människohandel är ett brott där gärningsmannen utnyttjar offrets oförstånd, sårbarhet eller beroende ställning i förhållande till gärningsmannen i syfte att göra honom eller henne föremål för till exempel sexuellt eller arbetsrelaterat utnyttjande. Människohandel är ett allvarligt brott som riktas mot en person som kränker individens frihet, ofta även den sexuella självbestämmanderätten och kroppsliga integriteten.

I regeringsprogrammet för Marins regering har man kommit överens om att förbättra ställningen för människohandelsoffer och effektivera förverkligandet av straffansvar i människohandelsbrott. Därtill har regeringen fattat beslut om att bereda ett tvärsektoriellt åtgärdsprogram mot människohandel. För beredningen har justitieministeriet tillsatt en arbetsgrupp som består av myndigheter och medborgarorganisationer. Som ordförande för arbetsgruppen fungerar statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att ett totalförbud mot sexköp införs i Finland