Motion 41 – Minnessjuka i arbetsför ålder

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att det finns boende anpassat för minnessjuka i arbetsför ålder
  • att stödet för minnessjuka i arbetsför ålder och deras närstående särskilt beaktas
  • att de språkliga rättigheterna för denna grupp beaktas också i praktiken

 

Behandling

I runt tal har ca 7000 finländare i arbetsför ålder (30-65 år) insjuknat i en framskridande minnessjukdom, ofta i pannlobsdemens. Denna typ av demens upptäcks ofta i ett sent skede. Dessa personer faller utanför vårt vårdsystem. Barn och unga med olika handikapp, ofta medfödda, har egna anpassade boenden med personal dygnet runt. De kan arbeta i skyddade miljöer och utöva olika hobbyer. Äldre dementa erbjuds också vård och stöd. Ofta har de någon anhörig som närståendevårdare i början av sin sjukdom. Sedan erbjuds olika boendeformer åt dem.

Dementa i arbetsför ålder utgör en särskild grupp. De behöver ett anpassat stöd an efter det att sjukdomen förvärras. Det känns oerhört oansvarigt och ovärdigt att låta en ung dement leva sitt liv efter bästa förmåga med den ena katastrofen efter den andra som följd. Dessa personer borde få ett boende där de bor i egna rum med egna möbler och så mycket som möjligt få ha ett eget privatliv. De behöver komma ut i friska luften med någon person som stöd. Det är ofta omöjligt att hitta hem om man är dement. Boendet kunde också erbjuda olika verksamheter och hjälp med att sköta vardagen. Hjälp med att tvätta sina kläder om man inte längre förstår hur tvättmaskinen fungerar. Hjälp med att baka och laga mat om man inte längre klarar av ugn eller mått.

Att en relativt ung person drabbas av demens innebär en stor sorg och börda för de närstående, för man, hustru, barn, släkt och vänner. Att se en nära och kär person förändras är speciellt tungt för barnen. Också för dessa skulle det vara en stor lättnad att veta att den anhöriga lever tryggt under ordnade förhållanden. Eftersom ett inlärt språk, i detta fall oftast finska, glöms bort i samband med demens är det viktigt att det görs en finlandssvensk lösning för boendet. Det är inte någon enkel och lätt lösning men den är bättre än att stuva in de yngre bland äldre minnessjuka eller i ett boende med finskspråkig personal och finskspråkiga medpatienter.

Det har gjorts många utmärkta undersökningar och rapporter i denna fråga, till exempel Muistilliittos ”Minnessjukdom i arbetsför ålder” från år 2017. Nu behövs det konkreta åtgärder!

Svenska Seniorer i Nyland (SSN) föreslår:

Att-sats

  • att SFP aktivt arbetar för specialvård av svenskspråkiga dementa i arbetsför ålder
  • att det ordnas särskilt boende för dessa personer

Motionär

Helsingfors den 4.3.2020

Svenska Seniorer i Nyland rf

 

Gunvor Brettschneider, ordförande för SSN

Ulla Bäck, styrelsemedlem i SSN

 

Partifullmäktiges svar

Motionärerna belyser situationen för minnessjuka i arbetsför ålder, en grupp vars livssituation är förknippad med speciella utmaningar som nödvändigtvis inte berör äldre insjuknade. Människor i arbetsför ålder är ofta fysiskt och socialt aktiva och de kämpar med att klara sig i arbetslivet i en situation där funktionsförmågan ändras. Därför är det viktigt att stöd och hjälp riktas specifikt till dessa personer för att klara av den nya situationen. Symptomen och vården för minnessjukdom är till stora delar samma oberoende av ålder.

Precis som motionärerna påpekar så är minnessjukdom en sjukdom också för hela den drabbades familj och närkrets. Därför är det viktigt att närkretsen får information och stöd vid rätt tillfälle för att klara av den nya situationen och för att kunna fortsätta sitt liv som tidigare så långt det är möjligt.

Regeringsprogrammet fastslår att olika åldersgruppers och befolkningsgruppers behov när det gäller boende ska tas i beaktande. Detta görs bland annat genom att se till att det statliga stödet till boende för grupper med särskilda behov är tillräckligt. För att främja boende för grupper med särskilda behov ska ARA-investeringsstödet för grupper med särskilda behov vara på en tillräcklig nivå.

Regeringen planerar också att främja tillgängligheten genom hiss- och tillgänglighetsunderstöd och beakta minnessjuka personers särskilda behov.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att det finns boende anpassat för minnessjuka i arbetsför ålder
  • att stödet för minnessjuka i arbetsför ålder och deras närstående särskilt beaktas
  • att de språkliga rättigheterna för denna grupp beaktas också i praktiken