Motion 27 – Slopa inkomstgränserna för beviljande av studiestöd

Beslut

Svenska folkpartiet arbetar för

  • att årsinkomstgränserna för studiestödet höjs

Behandling

Partifullmäktiges svar

Svenska folkpartiet har arbetat för de studerandes ekonomiska situation, och presenterat konkreta förslag för förbättringar under de senaste åren. I dagens läge är det på många håll i Finland svårt att klara sig på bara studiestöd eller studielån, vilket innebär att studerande behöver inkomster utöver stöden för att få vardagen att gå runt.

SFP har länge jobbat för att höja inkomstgränserna och på sikt slopa dem under den tiden man studerar och lyfter studiestöd. Från och med år 2023 höjs studerandes inkomstgränser permanent med 50 procent. Ett viktigt resultat av vårt aktiva regeringsengagemang. Trots detta fortsätter inkomstgränserna att vara ett orosmoment för flera. Studerande måste konstant övervaka sina inkomster och begränsa sitt arbetande så att de håller sig inom de givna ramarna och inte råkar ut för en återbetalning i efterskott. Flera studerande kan även råka ut för återbetalning efter att ha tagit emot ett välavlönat arbete. I dessa situationer återkrävs stödet för de månader som den studerande varit berättigade till tidigare under året. Varje år är ca 40 000 studerande tvungna att göra en återbetalning.

Som motionären framför är all form av arbete, samt arbetspraktik, väldigt värdefullt för den personliga arbetserfarenheten och ger goda förutsättningar för tiden efter fullföljd examen. Arbete ger även studerande en mer stabil ekonomisk bas och innebär dessutom skatteintäkter för samhället. Finansministeriet beräknar att höjningen av inkomstgränserna med 50 procent stärker den offentliga ekonomin med 12,2 miljoner euro. Dessutom avhjälper det bristen på arbetskraft i många branscher. SFP anser det vara en grundläggande princip att arbete alltid ska löna sig.

Partifullmäktiges beslutsförslag

Svenska folkpartiet arbetar för

  • att årsinkomstgränserna för studiestödet höjs

Motion

Studiestödet består av studiepenning, studielån och bostadsbidrag.

Studerande som anhåller om studiepenning underkastas en inkomstprövning av de egna inkomsterna för hela kalenderåret. Årsinkomstgränsen är personlig och grundar sig på det antal stödmånader som man använt. Om man t.ex. År 2022 har nio stödmånader är årsinkomstgränsen 15630 euro. Man kan ha inkomster som uppgår till årsinkomstgränsens belopp när som helst under kalenderåret. Från och med 2023 höjs studerandes inkomstgränser permanent med 50 %. Det gäller för studerande att aktivt följa hur mycket de förtjänar, eftersom inkomsterna kan påverka studiepenningen. Höga inkomster kan leda till att stöd betalas ut till ett för högt belopp. I så fall återkrävs de överbetalda stöden i efterskott. Studiepenningen beror på ålder, typ av studier, civiltillstånd och underhållsskyldighet samt om man bor självständigt eller hos förälder.

Arbete inom den egna branschen antingen genom vanligt arbete eller praktik är värdefullt för den personliga erfarenheten, utvecklingen samt förberedande inför tiden efter fullföljd examen. Även arbete inom annan bransch under studietiden är av värde. Det ger dels den studerande en mer stabil personlig ekonomisk bas och samhället skatteintäkter. Det ska alltid löna sig att arbeta, det är en grundläggande princip vi inte ska tumma på.

Studerande är inte jämställda med med pensionärer. Från 1.1.2017 har partiellt eller på heltid pensionerade fått förtjäna hur mycket som helst utan att bruttopensionen minskar.

År 2018 beslöt partidagen att SFP ska arbeta för att årsinkomstgränserna för studiestödet höjs med 50%, och på sikt slopas.

Motionärens beslutsförslag

SFP skall arbeta för att inkomstgränserna för beviljande av studiestöd slopas permanent så snabbt som möjligt

Motionär

SFP i Stor-Hagalund

Urban Wiik

ordförande

Maria Langenskiöld

sekreterare