Motion 35 – Förnya föreningsstrukturen inom SFP

Beslut

SFP arbetar för:

  • att partiets organisationsutskott under kommande verksamhetsperiod för en diskussion om hur partiets organisationsstruktur kunde utvecklas

Behandling

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter fram utmaningen att hitta aktiva personer som är beredda att ta sig an styrelseuppdrag och vara aktiva inom en förening. Denna utmaning har de flesta organisationer idag, oberoende av verksamhetssyfte eller -område. En bred samhällelig diskussion om hur föreningar ska kunna vara aktiva och välmående förs i vårt land som bäst. Exempelvis har det under några år pågått förberedelser för att förnya föreningslagen och eventuellt i lagen lätta på vissa byråkratiska krav.

Partiets alla medlemsföreningar är egna juridiska personer, vilket gör att partiet centralt inte kan bestämma om en förening ska avslutas eller ifall dess status ska förändras. Eventuella ändringar i partiets struktur måste därmed ske i samråd med alla medlemsföreningar. Strukturen påverkar även hur lokalavdelningarna representeras till exempel på partidagen gällande rösträtt och deltagande.

Redan nu välkomnar partiet olika former av aktivitet. Under åren har det funnits grupperingar som jobbat i mera lösa former, utan en registrerad förening. Exempelvis har SFP i Huvudstadsregionen varit ett organ som träffats under perioder, utan att vara en registrerad förening.

I flera kommuner där partiets lokalavdelningar har gått samman till endast en avdelning, har man i efterhand kunnat konstatera att utmaningarna med att hitta personer till styrelseuppdrag inte försvunnit. Tvärtom har det i många kommuner lett till att det nu finns färre personer som bär ansvar för partiets verksamhet exempelvis i valkampanjer.

Partiet utreder och utvecklar kontinuerligt hjälpmedel för att underlätta och bistå sina medlemsföreningar. Under de senaste två åren har det utvecklats ett nytt medlemsregister som föreningarna kan använda, via vilket bland annat medlemsavgiftsfakturor kan sändas ut till medlemmarna. Även påminnelser kan sändas via registret.

Medlemsföreningarna är medlemmar både i en krets och i partiet, och betalar därmed en medlemsavgift till kretsen och partiet.

Enligt partiets stadgar bildar lokalavdelningarna kretsorganisationer i Helsingfors, Nylands, Egentliga Finlands och Vasa valkretsar. Lokalavdelningarna i de övriga valkretsarna bildar tillsammans en kretsorganisation, Svenska folkpartiets Samkrets. Svenska folkpartiet har således fem stadgeenliga kretsar. Kretsarna stöder föreningarna med praktiska, byråkratiska och politiska ärenden och är även representerade i partistyrelsen.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att partiets organisationsutskott under kommande verksamhetsperiod för en diskussion om hur partiets organisationsstruktur kunde utvecklas

Motion

SFP:s föreningsstruktur befinner sig i en krissituation. Det stora problemet är att administrativa uppgifter suger musten ur lokalavdelningarna. Styrelsen drunknar i diverse pappersarbete, och ekonomiska trångmål är förmodligen vanliga. Speciellt systemet för att hantera medlemsavgifter är belastande. Resurserna räcker inte för att jaga obetalda medlemsavgifter, som sedan måste vidarebetalas till kretsen. Följaktligen tvingas lokalavdelningen i många fall att söka kris- och övriga understöd och det uppstår ett bollande av pengar mellan lokalavdelningen och kretsen.

Efter det administrativa arbetet räcker inte krafterna till att uppfylla lokalavdelningarnas egentliga syfte, dvs att uppmuntra till politisk diskussion och engagemang i beslutsfattandet. Medlemsrekryteringen fallerar av bristen på tilldragande program, och de medlemmar som finns aktar sig för att bli för aktiva då de är rädda att bli manade med i styrelsen. Detta gäller speciellt de unga vuxna som skulle behövas för att säkerställa verksamhetens fortlevnad. Det blir allt svårare att få tag i aktiva medlemmar för att fylla nödvändiga styrelseposter, då ingen vill förbinda sig till ett uppdrag som inte känns lockande. Många exempel finns på lokalavdelningar som följaktligen passiverats och varit helt utan verksamhet i flera år! Motsvarande problem torde också finnas på kretsnivå.

SFP har, enligt verksamhetsberättelsen 2019-20, 6 kretsar (inklusive specialföreningarna) med 133 lokalföreningar och 18072 medlemmar. Den genomsnittliga medelåldern för medlemmarna är x år och antalet medlemmar i föreningarna är i genomsnitt 136. Dessutom har SFP flera kommunorganisationer.

Faktum är att samhället har förändrats sedan den nuvarande föreningsstrukturen instiftades för 100 år sedan, och den gamla föreningsstrukturen med lokalavdelningar i nuvarande form inte längre tjänar sitt syfte. Det är dags att förbehållslöst granska strukturerna och hitta nya förfaringssätt för att trygga SFP:s framtid som ett välkomnande parti som står befolkningen nära och uppmuntrar till samhällsengagemang. SFP måste hänga med i tiden och våga förnya sig innan vi blir museivara!

Motionärens beslutsförslag

Därför tycker vi:

  • ATT partiet bör göra en grundlig utredning av alla sina lokalavdelningars status och livskraftighet
  • ATT partiet bör tillsätta en arbetsgrupp för att förbehållslöst utreda olika alternativ för hur SFP:s föreningsstruktur kunde förnyas för att hänga med i tiden

Motionär

Linda Sederholm, SU i Esbo & Martin Heinrichs, Stor Hagalund

och

Päivi Puntila, Stadsfullmäktig i Esbo & Peter Strandberg, Stor Hagalund