Motion 4 – Jämlik äldreomsorg

Beslut

SFP arbetar för:

  • att trygga och stärka pensionärernas ekonomiska ställning.

Behandling

Partifullmäktiges svar

Frågor kring pensionärernas ekonomiska ställning är ett tema som ofta återkommer i motioner till partidagen. Vi har aktiva pensionärsorganisationer i vårt land, och också Svenska folkpartiet har lyft upp Svenska Seniorer i Finland till ett av partiets tre medlemsförbund. När vår befolkning blir äldre, och mår allt bättre, är det viktigt att vi kan ta del av den erfarenhet och livsvisdom som våra seniorer bär på. Det förutsätter givetvis att seniorernas ekonomiska ställning också tryggas. Svenska folkpartiet har aktivt drivit på att det också ska löna sig för äldre som gått i pension att ta emot arbete. Regeringen inför därför bland annat en trappstegsmodell för att ytterligare höja arbetsinkomstavdraget för dem som fyllt 60.

Regeringsprogrammet säger att ”De centrala målen inom arbetspensionspolitiken [är] en hållbar ekonomisk försörjningskvot, en tillräcklig nivå på pensionerna, en hållbar finansiering och rättvisa mellan generationerna.” Pensionärernas ekonomiska trygghet är en viktig fråga. Med hjälp av indexen för arbetspensionerna säkerställer man en skälig inkomst efter arbetskarriären och att pensionen bibehåller sin köpkraft. De pensionsreformer som genomförts har haft som mål att trygga finansieringens hållbarhet och pensionernas tillräcklighet. Det finländska pensionsskyddet ligger på europeisk genomsnittsnivå då det kommer till pensionernas tillräcklighet enligt Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf.

Arbetspensionsindexet har skapat mycket diskussion. Frågan har behandlats i riksdagen i samband med medborgarinitiativet om att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex (MI 4/2016 rd). Riksdagen beslöt att inte godkänna lagförslaget, eftersom förslaget främst skulle ha höjt pensionerna för dem som redan har höga pensioner och för att lagförslaget skulle ha äventyrat hållbarheten i pensionssystemets finansiering. SFP:s partidag behandlade pensionsindex senast år 2021, och även år 2018 och beslöt då att SFP arbetar för att bibehålla och stärka pensionärernas köpkraft.

SFP har även jobbat för att garantipensionen höjs, vilket också ingår i regeringsprogrammet.

Statsrådets parlamentariska kommitté för social trygghet abetar som bäst, kommittén tillsattes i mars 2020 och mandattiden sträcker sig ända till år 2027. Svenska riksdagsgruppen är representerad i arbetet. Kommittén ser över den sociala tryggheten som helhet. Avgiftssystemet för vård- och omsorgstjänster hör även till frågorna man behandlar. En viktig aspekt är hur tjänster kan samordnas med förmånerna på ett bättre sätt än för närvarande.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar fortsättningsvis för:

  • att bibehålla och stärka pensionärernas köpkraft.

Motion

Många pensionärer kan ha hälsoproblem, leva ensamma och känna ensamhet, bo obekvämt och kämpa med ekonomin. Levnadskostnaderna, i synnerhet hälsovårds- och medicinkostnaderna ökar. Ett tandläkar-besök eller ett par nya glasögon kan vid sidan av övriga stora kostnader helt förstöra en pensionärs ekonomi. Allt fler blir tvungna att söka olika bidrag och stöd.

Pensionernas utveckling sedan finanskrisen under 1990-talet är problematisk. Syftet med arbetspensions-indexet borde vara att säkerställa pensionen och pensionens köpkraft, men nuvarande index förmår inte att försvara sin uppgift. Pensionärerna betalar även mera skatt än löntagare med samma inkomster. Därtill kommer dessutom den så kallade ”solidaritetsskatten”. Systemet blir till en form av åldersdiskriminering.

Många pensionärer utnyttjar kommunernas sociala service. Avgiftssystemet som tillåter en maxavgift om 85% av klientens inkomster vilket leder till att klienten har endast en minimala slant per månad för personliga utgifter. Avgiftssystemet regleras av lagen om klientavgifter.

Pensionärerna betalar idag kommunalskatt som är i paritet med äldreomsorgens utgifter. Pensionärerna betalar i praktiken själva sin vård.

Motionärens beslutsförslag

Undertecknad yrkar på att SFP:s representanter i riksdag och regering verkar för att

  • pensionsskattesystemet ses över
  • avgiftssystemet för vård och omsorgstjänster ses över
  • understöds- och bidragssystemet ses över
  • det ekonomiska systemet för pensionärer reformeras

Motionär

Kjell Wennström

Svenska Seniorer i Åboland r.f.