Motion 24 – Samhälleliga normer och värderingar åt blivande samhällsmedborgare

Beslut

SFP arbetar för

  • att skapa ett ungdomspaket för att säkerställa de ungas välbefinnande och mentala hälsa
  • att satsa på förebyggande åtgärder, såsom det uppsökande ungdomsarbetet, för att motverka utanförskap och utslagning
  • att via SFP:s förtroendevalda i olika regionala välfärdsområden samt kommunerna, stöda Ankarverksamheten och deras multiprofessionella team i respektive region

Behandling

Partifullmäktiges svar

Illamåendet bland unga är ett problem. Vi har sett många exempel på unga som mår dåligt och på illdåd som genomförts på olika håll i vårt land. De senaste åren har varit exceptionellt tunga, och allt fler barn och unga mår allt sämre. Coronapandemin med distansundervisning och mindre sociala kontakter har satt spår som vi behöver åtgärda.

Svenska folkpartiet har lyft fram behovet av ett ungdomspaket med tvärsektoriella lösningar för att återställa de utsatta ungas välbefinnande och mentala hälsa innan situationen förvärras ytterligare. Ungdomspaketet ska innehålla bland annat en terapigaranti, långsiktiga satsningar på utbildning samt satsningar som säkerställer att ingen ung person blir utan arbete eller studieplats.

Det ska vara lätt att söka hjälp och ingen ska bollas från lucka till lucka. Därför behöver vi fler lågtröskelmottagningar inom psykvården. Den första kontakten måste fås omedelbart, till exempel via enkla chattjänster. Alla unga ska känna att de har en plats i samhället och ett meningsfullt innehåll i livet via utbildning, arbete och fritidsintressen. Vi behöver fokusera på förebyggande arbete för att motverka utanförskap och utslagning. Det uppsökande ungdomsarbetet har en viktig roll i att fånga upp unga i riskzonen.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att skapa ett ungdomspaket för att säkerställa de ungas välbefinnande och mentala hälsa
  • att satsa på förebyggande åtgärder, såsom det uppsökande ungdomsarbetet, för att motverka utanförskap och utslagning

Motion

Allt oftare får man läsa i tidningar om olika bekymmer och ofog som minderåriga och ungdomar har i de närliggande områdena och boendeorter förorsakat.

En grupp av minderåriga har kastat snöbollar i byggnaders väggar och fönster efter klockan åtta på kvällen. Samma grupp av minderåriga har kastat ägg i dörrar och väggar under varma tider. Förutom smuts och buller har detta bidragit till invånarnas oro och otrygghet.

På de offentliga platserna hörs ofta icke normerade uttryck och fraser som sägs av ungdomar.

En del av dem låter bli att reagera på tillsägelser då vuxna människor försöker rätta till det olämpliga uppförandet.

Tidningen “Hufvudstadsbladet” skrev den 14.2.2023:”Ofog, skadegörelser och oroligheter bland unga har i flera repriser varit aktuella det senaste året.

Motionstrapporna, den nya spåren till Lilludden, idrottshallen i Torp, biblioteket, mopedverkstaden och Muminparken har varit mål för ofog, vissa till och med flera gånger…”

I många kommuner försöker politikerna hitta de rätta lösningarna för att åtgärda det växande problemet.

Ansvar för ungdomarnas sociala färdigheter ligger på många aktörer. Det ligger på hemmen, på skolor, på fritidens arrangörer, grannar, postiljoner, butikförsäljare och på hela samhälle över huvud taget.

Motionärens beslutsförslag

Vi föreslår att SFP arbetar för att hitta lösningar för att förhindra ungdomarnas och minderåringarnas härjande och det olämpliga beteendet på de offentliga ställena samt överlag.

Till exempel, TV-sändningar såsom filmer, konserter och broadcasting kunde innehålla exemplariskt språk samt ge mera exempel på sakligt beteende och snygga för ungdomar och minderåriga beteendemönstren.

Motionär

Elena Makarova

SFP i Östra Borgå