Motion 27 – Lyft kulturens andel av statsbudgeten till 1 %

Beslut

SFP arbetar för:

  • att höja kultursektorns andel av statsbudgeten till 1 procent
  • att främja kulturexport

Behandling

Partifullmäktiges svar

Kulturen stärker vårt välbefinnande, främjar hälsan och skapar arbetsplatser. Svenska folkpartiet vill främja en kulturpolitik som tryggar kulturbranschens verksamhetsförutsättningar, ett brett kulturutbud och en tillgänglig kultur. Vi vill värna vårt kulturarv och en mångfald i vår kultur.

Coronapandemin försämrade hela kulturbranschens verksamhetsförutsättningar avsevärt, och vi behöver nu verka för en stark och blomstrande kultursektor.

Den nya finanseringsmodellen för verksamhet som tidigare blivit finansierad av penningspelsintäkter från Veikkaus berör även många aktörer och organisationer på kulturfältet. I och med reformen kommer dessa aktörer framöver att finansieras med medel från statsbudgeten. Utan den nya finanseringsmodellen skulle nedskärningarna i kultursektorn ha varit mycket större, på grund av de minskade penningspelsintäkterna.

Tredje sektorn har en viktig roll i att trygga ett mångsidigt kulturutbud för alla åldrar. Föreningarna gör ett värdefullt arbete och deras verksamhetsförutsättningar ska stödas.

Det är viktigt att vi målmedvetet fortsätter arbeta för att på sikt lyfta kultursektorns andel av statsbudgeten.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att på sikt höja kultursektorns andel av statsbudgeten till 1 procent
  • att främja kulturexport

Motion

Då finansieringen från pengaspel nu minskar måste vi ta beslut om hur kulturbranschen skall finansieras i framtiden. Detta är den offentliga maktens ansvar.

Satsningar på kultur är investeringar som återbetalar sig själv mångfalt både ekonomiskt och mätt i välmående. Konst- och kulturlivets förmåga att förnya samhället och förstärka ekonomin har inte utnyttjats tillräckligt. Kultur är alltid en resurs, inte en kostnad. Förutom ekonomiskt värde har konst och kultur är ett värde i sig.

Utan kultur är vi inget civiliserat land, utan konst är vi ingen nation.

Att lyfta kulturens andel av statsbudgeten till 1% är ett av de åtgärdsförslag som finns i ministeriernas framtidsöversikt 2022.

Motionärens beslutsförslag

Att SFP arbetar för att höja kultursektorns andel av statsbudgeten till 1 %.

Motionär

Fredrik Waselius SFP i Grankulla

Satu Roberg SFP i Helsingfors