Motion 30 – Mängden konstfostran/konstutbildning inom småbarnspedagogiken bör ökas

Beslut

SFP arbetar för:

  • att musik- och konstfostrans roll i småbarnspedagogiken stärks

Behandling

Partifullmäktiges svar

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn och unga rätt till kultur. Konstfostran har en viktig roll i att möjliggöra att barn och unga har möjlighet att få ta del av kultur och konst i dess olika former.

En del forskning visar att musik har positiva effekter på människan, till exempel i att lindra symptom eller vid rehabilitering. Musik kan bidra till att lindra känslan av ångest hos dem med mentala problem och kan också användas i musikterapi. Utöver detta kan musik även verka i ett förebyggande syfte, och en musikhobby kan bidra till exempel till bättre koncentrationsförmåga, språkets utveckling och matematisk slutledningsförmåga.

Alla barn ska ges möjlighet att skapa och uppleva kultur, konst och musik. Det är viktigt att barn får möjlighet att utnyttja sin kreativitet till att skapa och till att uttrycka sig själv, till exempel via musik.  Musiklekskoleverksamhet i samband med förskolorna är ett sätt att utvidga möjligheterna till musikfostran även till barn vars föräldrar av till exempel socioekonomiska skäl eller andra orsaker inte har möjlighet att ordna det på annat sätt.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att musik- och konstfostrans roll i småbarnspedagogiken stärks

Motion

Forskning har påvisat att musikstudier främjar barns och ungas välmående, förebygger marginalisering, hjälper till vid inlärningssvårigheter samt ökar känslan av samhörighet. I musiklekskolan lär sig barn att via hörsel och rytmik analysera det hörda, vilket kan ha en avgörande betydelse när de lär sig att läsa och skriva. Att lyssna på musik påverkar hjärnans känsloområden och på så vis förmågan att uttrycka sig själv. Musik inverkar positivt också inlärningen av matematiska ämnen. Genom att spela ett instrument lär sig barnet koncentration samt finmotoriska och sociala färdigheter. Via musik lär barn sig att uttrycka sig och att använda sin kreativitet.

Med utbildningspolitiska medel kunde musiklekskolverksamheten riktas till alla barn inom förskoleundervisningen. Då skulle man nå även de familjer som av socioekonomiska eller andra orsaker inte själva kan ordna med konstfostran för sina barn.

Motionärens beslutsförslag

Vi anordnar musikleksverksamhet i daghemmet för alla barn inom förskoleundervisningen

Motionär

Satu Roberg SFP i Helsingfors

Fredrik Waselius SFP i Grankulla