Motion 31 – Förnya kriterierna för deltagarantal på partidagen

Beslut

SFP arbetar för

  • att partiets organisationsutskott under kommande verksamhetsår ger förslag hur partiet kunde underlätta medlemsföreningarnas administrativa börda

Behandling

Partifullmäktiges svar

Beräkningsgrunden för partidagens delegatplatser är en fråga som med jämna mellanrum diskuterats inom partiet. Det har ändå inte hittats ett mer lämpligt och rättvist system än det som nu används.

I föreningslagen, som reglerar partiets verksamhet, fastslås det att beslutanderätten tillkommer medlemmarna, som i partiets fall är medlemsföreningarna. Föreningslagen stipulerar emellertid inte att medlemsantalet i föreningarna behöver vara beräkningsgrund för antalet ombud till föreningsmötet.

Motionärerna föreslår att representationen skulle räknas ut på basen av regionvisa valresultat. Frågan kring vilka val det skulle gälla är ändå öppen, och hur det kunde ske rättvist, då kandidater inte alltid har en stark tidigare koppling till partiorganisationen. Tidsperioden är också oklar, ifall det skulle gälla till exempel riksdagsval skulle delegatplatserna alltså vara låsta med fyra års mellanrum.

Problematiskt blir det även när det gäller hur fördelningen av ett valresultat ska spjälkas upp i olika kommundelar, då en kommun kan ha många medlemsföreningar. Ska detta ske enligt resultat i kommunernas valområden eller på basis av kandidaternas hemby? En annan fråga är också hur representationen för partiets specialföreningar ska räknas ut, då dessa föreningar vanligtvis är nationellt aktiva.

När beräkningsgrunden för partidagens delegatplatser baserar sig på medlemsantal sporrar det medlemsföreningarna att värva medlemmar och uppbära medlemsavgifter. Aktiva och trogna medlemmar är vad ett folkparti behöver för att kunna vara starkt inför val, men också mellan valen. Ett stort medlemsantal borde också garantera en sund ekonomi i föreningarna och en fungerande verksamhet.

Partiets organisationsutskott har under det gångna verksamhetsåret diskuterat hur organisationen kunde utvecklas. Frågan har också diskuterats bland personalen, då exempelvis bankkostnaderna för medlemsföreningarna börjar bli allt mera utmanande. Det digra valarbetet under vintern och våren har påverkat tidtabellen och arbetet, men arbetet med dessa frågor fortsätter.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att partiets organisationsutskott under kommande verksamhetsår ger förslag hur partiet kunde underlätta medlemsföreningarnas administrativa börda

Motion

Partiets stadgar bestämmer nu att antalet ombud på partidagen för varje medlemsförening beräknas enligt följande: ”ett ombud för de första 150 medlemmarna, därefter ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar”. Partidagens ombudsantal bestäms således enbart utifrån medlemsföreningarnas medlemsantal.

Partiets påverkningsmöjligheter i Finland, i kommunerna och i välfärdsområdena (samt i specialfrågor inom dessa) bestäms ändå främst genom antalet förtroendevalda partiet genom val lyckas få in. Vidare är ett partimedlemskap i dagens värld något som allt färre visar intresse för. Att ha en stor mängd ”sovande” medlemmar driver inte partiet framåt. Däremot behövs en aktiv kärntrupp medlemmar som inte betungas av en mängd administrativa uppgifter på lokal nivå på grund av en förlegad struktur.

Om antalet ombud på partidagen i stället skulle bestämmas, primärt utifrån framgång i val skulle åtminstone kommunerna fritt kunna bygga upp sin struktur möjligast effektivt (=minimera det administrativa, maximera själva jobbet med substansfrågor) och på så sätt driva partiets sak framåt med största möjliga kraft – i stället för att slösa energi på administrativa uppgifter eller medlemsvärvning som inte nödvändigtvis alls bidrar till framgång i val. Även ombuden för de flesta specialföreningar kunde beaktas på detta sätt (med beaktande av varje specialförenings sammanlagda röstantal). Som beräkningsgrund kunde man välja senaste kommunal- och/eller riksdagsval före respektive partidag. För att garantera att varje kommun och specialförening har möjlighet att vara representerad på partidagen kunde man bestämma att dessa alltid skulle ha rätt till minst ett ombud.

För att illustrera problematiken ger vi ett exempel från Esbo:

Esbo har 7 lokalavdelningar (specialföreningar inte inberäknade). Ingen av dessa kommer upp i flera än 150 medlemmar. Därmed är antalet ombud som Esbo har rätt till på partidagen 7. Om Esbo skulle önska förenkla sin organisation på lokal nivå till enbart 1 lokalförening skulle denna ha ca 500 medlemmar. Med denna struktur skulle Esbo ha rätt till 5 ombud på partidagen, dvs. märkbart mindre. Med en beräkningsgrund utgående från röstantal skulle vi sporra varje lokalavdelning ännu bättre att uppnå möjligast mycket röster, i stället för att ha så mycket medlemmar som möjligt eller en väldigt splittrad lokal organisationsstruktur.

Vi undertecknade tycker att det viktigaste för representation på partidagen ska vara hur man klarar sig i valen och inte hur många medlemmar man kunnat locka till sig. I dagens läge vill många understöda SFP men allt färre vill göra det via ett medlemskap.

Motionärens beslutsförslag

  • ATT ge partistyrelsen i uppgift att se över partiets stadgar så att representationsrätten på partidagen ändras från att vara beroende av antalet medlemmar till att beräknas utgående från regionvisa valresultat
  • ATT partiet bör tillsätta en representativ arbetsgrupp för att förbehållslöst utreda för hur SFP:s föreningsstruktur kunde förnyas så att administrativt arbete skulle minimeras

Motionär

Bo Lönnqvist, Stor Hagalund

Martin Heinrichs, Stor-Hagalund

Håkan Blomberg, Esbo Centrum

Linda Sederholm, Stor-Hagalund