Motion 33 – Nya möjligheter för demokrati inom partiet

Beslut

SFP arbetar för:

  • att möjligheten att lämna initiativ till partifullmäktige synliggörs
  • att ett webbformulär för inlämnandet av initiativ upprättas på partiets webbsidor

Behandling

Partifullmäktiges svar

Enligt partiets stadgar finns det redan i dagens läge möjlighet att lämna in initiativ till partifullmäktige. I paragraf 10 fastslås att

“Partiets medlemsföreningar jämte deras medlemmar har rätt att inlämna initiativ till partifullmäktige.”

Paragrafen fastslår inte krav på behandlingstiden eller minimikrav på antalet underskrifter. I stadgarna är det dock klart utskrivet att det är partistyrelsen som bereder ärenden till partifullmäktige.

Stadgar brukar inte vara det dokument som alla medlemmar läser med jämna mellanrum och därmed har kanske denna möjlighet att lämna in initiativ inte noterats brett. Partikansliet kunde därför framöver med jämna mellanrum lyfta fram detta i exempelvis nyhetsbrev till medlemmar.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att möjligheten att lämna initiativ till partifullmäktige synliggörs
  • att ett webbformulär för inlämnandet av initiativ upprättas på partiets webbsidor

Motion

Partidagen är den huvudsakliga plattformen för medlemmar att påverka den politik som partiet för, men då också igenom lokalavdelningar eller förbund inom rörelsen. Man kan säga att partidagen är en höjdpunkt för många engagerade medlemmar där man hoppas se de egna initiativen få understöd och bli godkända, för att sedan bli en del av partiets politik. Trots de möjligheter som partidagen ger ordnas den en gång i året, vilket stramar till de möjligheter som medlemmar har att ta fasta på mera dagsaktuella händelser. Därför vill Svensk Ungdom att SFP ska införa ett partiinitiativ i stil med medborgarinitiativet.

Medborgarinitiativ är medborgarnas sätt att påverka lagstiftningen. Röstberättigade finska medborgare kan lägga fram initiativ på en ny lag, en ändring eller upphävande av lag. Då minst 50 000 personer stöder initiativet inom sex månader tas initiativet upp till behandling i riksdagen. Ett exempel på ett medborgarinitiativ som godkänts är den könsneutrala äktenskapslagen.

Om man som partimedlem vill påverka den politik som partiet för och partiets verksamhet, är partidagen det forum man använder sig av. Medlemmen skickar en motion, väntar till själva partidagen och behandlingen, därefter varierar det när och hur motionen verkställs. Detta är ett fungerande system, men kan samtidigt kännas ganska trögt och långsamt – vi behöver också andra kanaler för medlemmar att kunna påverka.

Alla SFP:s medlemmar ska kunna göra eller stödja någon annans partiinitiativ. Initiativet behöver stödjas av ett bestämt antal medlemmar inom sex månader för att initiativet ska behandlas. Om ett initiativ samlar tillräckligt med understöd kunde partistyrelsen, eller någon annan instans inom partiet, avgöra på vilken nivå inom partiet frågan ska behandlas (till exempel i en krets, ett utskott, partifullmäktige, partistyrelse, partidagen eller partikansliet). Gruppen som behandlar initiativet skulle skriva ett svar på det inlämnade initiativet, och föreslå eventuella vidare åtgärder.

Ett partiinitiativ är också ett sätt att sänka tröskeln för påverkan inom partiet, som speciellt kunde gynna de medlemmar som inte av diverse orsaker kan delta på partidagen. Samtidigt vore ett partiinitiativ ett nytt sätt för medlemmar att delta i formandet av SFP, utan att äventyra de representativa strukturerna inom partiet. Vi behöver en kanal för smidig utveckling av den politik som partier för, samtidigt som en struktur som ett partiinitiativ kunde göra SFP till en föregångare i att öka delaktighet inom partiet på ett helt nytt sätt.

Motionärens beslutsförslag

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • Att SFP inför ett system för partiinitiativ genom vilket partiets medlemmar kan påverka partiets politik också utanför partidagen

Motionär

Julia Ståhle, Förbundsordförande

Malin Lindholm, Förbundssekreterare