Motion 37 – Utvärdering av minnessjuka personers funktionsförmåga måste göras mångsidigt

Beslut

SFP arbetar för

  • att bedömningen av minnessjukas funktionsförmåga och behov av dygnetruntvård görs på ett multiprofessionellt tillvägagångssätt som tar de minnessjukas samt anhörigas verkliga situation i beaktande

Behandling

Partifullmäktiges svar

Minnessjukdomar hör till de folksjukdomar som ständigt ökar, och i samband med detta borde även samhället utveckla modeller för omsorg och delaktighet för minnessjuka. SFP vill att du ska få den hjälp och vård du behöver. Tillgängliga boendealternativ och närmiljöer är centrala för ett tryggt och aktivt åldrande.

Ett ökat behov av omsorgstjänster och tilltagande minnes- och beteendestörningar är vanliga då människan blir äldre och leder på sikt nästan alltid till dygnetruntvård. Ett fungerande servicesystem, som garanterar tjänster genom hela vårdprocessen, minimerar otrygghet och oro för framtiden hos den sjuka och de anhöriga samt sparar kostnader.

Det är viktigt att tidig diagnostisering av minnessjuka intensifieras. Utvärderingsmetoderna för dygnetruntvården ska vara pålitliga och ta i beaktande den minnessjukas verkliga situation. Det ska finnas tillräckliga och mångsidiga resurser inom äldrevården och det ska vara möjligt att få vård på båda nationalspråken.  När det gäller vård av minnessjuka är det speciellt viktigt att den äldre ges möjlighet till en trygg omgivning så tidigt som möjligt och inte förflyttas från ställe till ställe under vårdtiden.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att bedömningen av minnessjukas funktionsförmåga och behov av dygnetruntvård görs på ett mångsidigt tillvägagångssätt som tar de minnessjukas verkliga situation i beaktande

Motion

Minnessjukdomarna hör till de folksjukdomar som hos oss ökar ständigt. Sjukdomen gör livet svårt för den sjuka, ger samhället kostnader och innebär ofta stor belastning för den sjukas anhöriga.

Det finns för lite boendeplatser för seniorer, vilket gör att man försöker vårda minnessjuka så länge som möjligt i sina egna hem, även om de inte klarar sig ens med hjälp flera gånger om dagen. Vi måste råda bot på vårdarbristen och vi måste ha flera trivsamma hem för seniorer.

Det finns olika sätt att utvärdera behovet av dygnet runt vård. Vissa kommuner har fungerande system, medan andra kör med endast minnestest.

Test för att kartlägga behovet av dygnet runt vård görs med frågor som ställs åt den minnessjuka. Dessa personers aktivitet, humör och förmåga varierar mycket, de har bra och dåliga stunder.

Om frågorna ställs en bra stund blir resultatet sådant, att hen inte ställs i kö för dygnet runt vård även om personalen i hemvården, läkare och anhöriga anser att det skulle behövas. Den minnessjuka minns ju inte själv hur svår vardagen ofta är.

Är det verkligen så vi ska ha det?

Som det nu är lämnas minnessjuka seniorer ensamma i sina hem, där de får för lite stimulans, där hygienen blir lidande och där de lever farligt, eftersom risk för olyckor ständigt finns.

Motionärens beslutsförslag

Bedömning av minnessjukas funktionsförmåga måste alltid göras mångsidigt.

Den sjukas rättsskydd och egna vilja ska givetvis respekteras.

Men enbart ett frågeformulär mäter inte tillräckligt den verkliga situationen. Den personal som dagligen tar hand om en minnessjuk person måste delta, annars blir utvärderingen inte relevant.

Den minnessjuka minns ju inte själv hur svår vardagen ofta är.

Motionär

Kerstin Tarna

SFP Kervo