Motion 38 – Vårdarbristen måste lösas

Beslut

SFP arbetar för

  • att tillgodoräknande av kompetenser och godkännande av tidigare examina sker mer flexibelt
  • att verkställa de mångsidiga lösningar för att lösa personalbristen inom vården som SFP presenterat
  • att Valvira kan registrera närvårdare vid avklarade 145 kp yrkesinriktade examensdelar
  • att vi förbättrar vårdbranschens dragningskraft genom att avlasta vårdarna från rutinmässiga stöduppgifter som kunde skötas av assisterande personal

Behandling

Partifullmäktiges svar

Vårdarbristen är en av våra största utmaningar i dagens Finland och är ett fortgående problem som kräver flera olika åtgärder för att lösas. Bristen på vårdare blir allt svårare då vår befolkning åldras, då vi har fler som behöver vård och allt färre personer i arbetsför ålder. Vi behöver mer vårdpersonal och vi måste komma på kreativa lösningar för att åtgärda krisen.

SFP har lyft fram behovet av att förbättra välbefinnandet för dem som arbetar i vårdbranschen. Branschens attraktionskraft behöver förbättras genom bättre ledarskap och bättre arbetsfördelning samt mer flexibla arbetsvillkor. SFP har också efterlyst ett nationellt tvärsektoriellt handlingsprogram med olika åtgärder för att lösa personalbristen inom hälso- och sjukvården.

Regeringen Marin tog fram en färdplan för tryggandet av personalens tillräcklighet och tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården. Totalt lyftes 40 konkreta åtgärder. Det står ändå klart att mera behöver göras. Möjligheterna till att rekrytera arbetskraft från utlandet måste också förbättras.

För att lösa vårdarbristen behövs ändå en mängd andra åtgärder vid sidan av vuxenstuderandes kompetenskrav som motionären lyfter upp. SFP har under de senaste åren aktivt jobbat både i regering, riksdag och i välfärdsområdena med många olika lösningsmodeller. Svenska riksdagsgruppen lyfte år 2021 upp 20 punkter för en bättre vård och omsorg i Finland där ett flertal konkreta åtgärder lyftes upp. Vi behöver se ett tillräckligt antal utbildningsplatser för läkare, sjukskötare och närvårdare, vi behöver mer välmående och trivsel i arbetslivet, ett gott ledarskap, fungerande jämställdhet, konkurrenskraftiga löner, ökad arbetskraftsinvandring, avvecklande av styva hierarkier, erkännande av utländska vårdexamen och en tydlig arbetsfördelning. Med bland annat dessa  pusselbitar kan vi öka vårdbranschens attraktionskraft, och på sikt lösa vårdarbristen.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att tillgodoräknande av kompetenser och godkännande av tidigare examina sker mer flexibelt
  • att verkställa de mångsidiga lösningar för att lösa vårdarbristen som SFP presenterat

Motion

Vårdarbristen är en av våra största utmaningar i välfärdens Finland. Utredningar visar att bristen på vårdpersonal har försvagat vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Det är främst bristen på närvårdare som är en av de stora utmaningarna.

Vårdarbristen gör det svårt att upprätthålla rätt personaldimensionering inom äldreomsorgen. På flera intensifierade serviceboenden behöver man hålla platser tomma för att säkerställa den lagstadgade personaldimensioneringen. Att hålla vårdplatser tomma ökar på trycket inom hemvården. Antalet äldre blir allt fler och de befintliga vårdplatserna behöver kunna användas fullt ut.

Vi måste jobba fram riktiga och hållbara lösningar på vårdarbristen. Att erbjuda två examensdelar ur närvårdarutbildningen och utbilda omsorgsassistenter är en bra väg. Vården behöver också fler behöriga närvårdare och här kunde utbildningen av vuxna ses över så den på något sätt närmar sig vuxenutbildningen som den var innan yrkesutbildningsreformen 2018, när vuxna endast behövde göra yrkesinriktade examensdelar.

Innan yrkesutbildningen reformerades 2018 fanns vuxenutbildning, så kallad fristående examen under lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/kumotut/1998/19980631 I den nu upphävda lagens §12C om uppbyggande av examina lyfts det upp att fristående examina bestod enbart av yrkesinriktade examensdelar. I och med yrkesutbildningsreformeringen 2018 är vuxna och ungdomar under samma lag om yrkesutbildning https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170531

Det betyder att sedan 2018 har vuxenstuderanden läst gemensamma examensdelar utöver de yrkesinriktade examensdelarna. För att kunna registrera sig som närvårdare i Valvira behöver man ha hela grundexamen på 180 kompetenspoäng. I dessa 180 kompetenspoäng är 145 yrkesinriktade examensdelar och 35 gemensamma examensdelar.

Med de gemensamma examensdelarna bygger man på allmänbildningen och får färdigheter till fortsatta studier på tredje stadiet. Många vuxenstuderanden är ändå branschbytare med tidigare examina i bagaget. Man har med sig tidigare studier i ämnen som nu ingår i de gemensamma examensdelarna. I processen om erkännande av kunnande kan man trots det stöta på motgångar som föråldrad, annan omfattning eller avsaknad av numerär bedömning och får då inte ämnena erkända och behöver göra om dem.

De yrkesinriktade examensdelarna fokuserar på kunnandet i branschspecifika ämnen, de är mer praktiska och har direkt med yrket att göra. De gemensamma examensdelarna kan för vuxna upplevas som tunga och svåra samt något man gjort för länge sen.

När vårdarbristen är stor får icke behöriga lätt arbete i vården. Branschen behöver utbildad vårdpersonal. Vi måste bli bättre på smidiga lösningar för att få fram behörig vårdpersonal.

Motionärens beslutsförslag

Därför yrkar SFP i Pargas att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för

– Att Valvira kan registrera närvårdare vid avklarade 145 kp yrkesinriktade examensdelar

– Att erbjuda vuxna studeranden en mer flexibel väg till grundexamen, motsvarande den tidigare formen av fristående examen.

Motionär

Conny Granqvist (ordförande för SFP i Pargas)

Rolf Möller (sekreterare för SFP i Pargas)