Äldreomsorgen måste förbättras nu!

Social- och hälsovårdsutskottet har imorse fått en ingående rapport om den rådande situationen inom åldringsvården. Oppositionen hade bett om att få denna information för att ha samma material och kännedom som regeringspartierna om denna akuta fråga.

På plats var familje- och omsorgsminister Saarikko och ledande tjänstemän från både Valvira, regionförvaltningen, polisen och vårdbranschens fackförbund. Det vi fick höra berättar om otroligt allvarliga brister i framför allt de stora privata vårdbolagens verksamhet, konstaterar utskottets medlem Veronica Rehn-Kivi.

– Jag blir sällan så nedstämd som jag blev idag. Problemet med vanvård är utbrett och anmälningarna som gjorts till regionförvaltningen har under ett år ökat med 134%. Det är alltså inte fråga om försummelser på endast några få äldreboenden. Vissa bolags vinstpolitik har styrt all deras verksamhet. En för liten personalstyrka har varit ett medvetet val och därför har klienterna inte kunnat få den vård eller den uppmärksamhet de behövt. Det är både skamligt och bedrövligt, säger Rehn-Kivi.

Ministern berättade att arbetet med att göra förbättringar och ändra direktiven har påbörjats. De sakkunniga förde tydligt fram att det inte räcker med en rekommendation om personaldimensioneringen, utan personalens minimum måste skrivas in i lagen.

– Självkontrollen av verksamheten har inte fungerat, ansvariga närchefer har inte varit på plats, eller saknats helt, vikariesystemen har varit bristfälliga, vårdpersonalen har tvingats göra annat än vårda och åldringarna har lämnats hungriga, otvättade och sängbundna, säger Rehn-Kivi.

Problem och brister har konstaterats också i den offentliga äldreomsorgen, men inte av samma slag eller utbredning. De icke-vinstbringande privata vårdbolagens verksamhet får enligt regionförvaltningen allra minst anmälningar om brister och försummelser, vilket är glädjande.

– Efter det vi hört idag fordrar jag att personaldimensioneringens miniminivå ändras till 0,7 med omedelbar verkan. Jag är färdig att sitta på utskottsmöten dygnet runt för att få ändringen i lagen före riksdagsperioden tar slut, säger Rehn-Kivi.

Tillväxt gynnar hela Finland

Niklas Rönnberg, skeppsbyggare och affärsområdeschef, ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Vi behöver krisplan för färjtrafiken!

På torsdag morgon avslutades det dygnslånga trafikuppehållet vid Keistiöfärjan i Iniö och i höstas stod Vånofärjan i nästan två dygn. Under dessa tidsperioder har trafiken till och från öarna varit totalt avskuren.

Läs följande artikel