Blomqvist: Jämställdhetsaspekten ska beaktas i coronakrisen

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, understryker att jämställdhetsaspekten behöver beaktas i hanteringen av coronakrisen.

En FPA-rapport av Helsinki Graduate School of Economics som publicerades igår visar att behovet av FPA-stöd ökat under coronakrisen, såväl gällande arbetslöshetsersättning som bostadsstöd. Alla branscher och grupper drabbas, men den största ökningen syns bland unga kvinnor, eftersom krisen slagit hårt mot kvinnodominerade servicebranscher.

Jag har stor förståelse för oron i de branscher som drabbas, säger Blomqvist. Hela samhället drabbas, men vi bör samtidigt vara medvetna om hur olika grupper påverkas, både under krisen och med tanke på återhämtningsåtgärderna. Det är viktigt att jämställdheten beaktas i skötseln av coronakrisen, säger Blomqvist.

Även om situationen lever och en slutgiltig bedömning ännu inte kan göras, tyder utvecklingen hittills på att krisen också påverkar olika kön på olika sätt. Detta gäller såväl hur smittan sprids som effekterna på arbetsliv och familjeliv. Bland annat har det på många håll uttryckts oro för att coronakrisen kan leda till ökat våld i hemmen.

  Jämställdheten glöms inte bort i regeringens arbete. Vi följer noga med hur situationen utvecklas, och vilka behov som finns exempelvis gällande servicen för personer som utsätts för våld i hemmet, säger Blomqvist.

Igår tillsatte ministrarna Kiuru, Pekonen, Haatainen och Blomqvist tillsammans en arbetsgrupp som särskilt ska granska och ge förslag gällande social- och jämställdhetsaspekterna under coronakrisen.

Biaudet: Förnya finansieringen av EU:s krishanteringsstyrkor

Finansieringsmekanismen för EU:s stridsgrupper borde förnyas nu, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Hur tryggar vi mediciner för patienter med sällsynta sjukdomar?

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om tillgången till läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar. Systemet för läkemedelsersättning ska trygga att medborgarna till skäliga kostnader får de öppenvårdsläkemedel som behövs vid behandling av olika sjukdomar. I fråga om sällsynta sjukdomar är detta inte fallet i Finland just nu.

Läs följande artikel