Borgarsdóttir Sandelin: En långsiktig och hållbar boendepolitik

Helsingfors stadsfullmäktige har igår godkänt åtgärdsprogrammet för boende och till boende hörande markanvändning (BM-programmet). Fullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelin, som höll SFP:s gruppanförande, är nöjd med programmet.

Samhällets uppgift är att skapa förutsättningar för en långsiktig bostadspolitik som stöder social jämlikhet, som är ekologiskt hållbar och som inte belastas av onödiga bestämmelser. Boende är en viktig del av vardagstryggheten.Genomförande av programmet för bostäder och tillhörande markanvändning är viktigt för en växande stad som Helsingfors, och en del av en ansvarsfull politik för att möta befolkningstillväxtens utmaningar, säger stadsfullmäktigemedlem Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Målsättningarna och åtgärderna i programmet är omfattande och berör bostadsproduktionen volym, planering av markanvändning, markpolitik, upplåtelse- och finansieringsformer, styrning av fördelning av bostadstyper, utvecklande av bostadsbyggande, infrastruktur och grupper med särskilda behov, stads- och bostadsbeståndets utveckling, projektområden, kompletteringsbyggande och stadens eget bostadsbestånd.

 – BM-programmet lägger grunden för helsingforsarnas boende och är nödvändigt för att kunna förbättra trivseln och för att kunna erbjuda allt fler ett hem i Helsingfors. För oss i SFP har det bland annat varit viktigt att kunna slå fast andelen nyproduktion, som årligen nu ska vara minst 7000 bostäder, att trygga tillgången till service när invånarantaldet växer och att andelen träbyggande årligen utökas . För oss är det också centralt att bostadsproduktionen förverkligas på ett hållbart sätt, så att natur och grönområden bevaras. Målet med att slopa Hitas-systemet i dess nuvarande form och ersätta det med ett mer rättvist system ser vi som välkommet.

SFP i Esbo nominerade nya kommunalvalskandidater

SFP i Esbo nominerade på onsdagen nya kommunalvalskandidater. De nya kandidaterna är Karin Cederlöf, Julia Hellsten, Linda Sederholm och Christian Thibault.

Läs föregående artikel

Det finns ingen enkel lösning på problemen med ökande drogmissbruk

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se kraftigare tag i samhället för att hantera utmaningarna med ökande drogmissbruk. Wickström poängterar att utmaningarna med missbruk oftast är komplexa och det är just därför som man måste arbeta brett med frågan.

Läs följande artikel