EU, Ryssland och Östersjön

Christina Gestrin: Politiska kriser får inte äventyra räddningen av Östersjön!

– Eutrofiering, alltså övergödning, är det allvarligaste miljöproblemet i Östersjön. Trots att utsläppen minskat kraftigt sedan 1980-talet har övergödningens effekter, så som döda botten och massiva algblomningar på sommaren, ökat. Den interna belastningen beror på att fosfor som bundits i bottensedimentet frigörs då havsbottnet blir syrefritt. Den onda cirkeln bryts först då bottnet syresätts. Den naturliga syresättningen sker långsamt och forskning behövs för att få fram nya sätt att syresätta bottnen. Därtill måste utsläppen fås ner från alla utsläppskällor runt Östersjön, säger Christina Gestrin.

Under Östersjökonferensen kommer parlamentarikerna att diskutera den aktuella, svåra politiska situationen i Östersjöregionen och dess näromgivning. Europeiska investeringsbanken och Nordiska investeringsbanken kommer under rådande omständigheter inte att finansiera nya projekt i Ryssland.

– Jag vill betona vikten av ett fortsatt aktivt miljösamarbete mellan Ryssland, Vitryssland, Ukraina och EU för att rädda Östersjön. Politiska meningsskiljaktigheter får inte sabotera den positiva utvecklingen i miljösamarbetet kring Östersjön, säger Gestrin. – Vattenreningsverket Vodokanal i St. Petersburg är ett positivt exempel på det framgångsrika samarbetet. Storstaden Kaliningrad saknar fortfarande ett vattenreningsverk och avloppsvattnet rinner nu orenat ut i havet. Bygget av reningsverket har stött på problem och är kraftigt försenat, vilket är en stor olycka. Ryssland måste hålla fast vid löftet att bygga ett modernt reningsverk i Kaliningrad och se till att bygget snabbt slutförs, konstaterar Christina Gestrin.

Christina Gestrin deltar i den Parlamentariska Östersjökonferensen (Baltic Sea Parliamentary Conference, BSCP) som detta år ordnas i Olsztyn, Polen. Gestrin var ordförande för BSPC åren 2008- 2011 och har fortfarande en viktig roll i Östersjökonferensens arbete i egenskap av eutrofieringsrapportör och BSPC:s observatör i HELCOM. Gestrin och talmannen för Mecklenburg-Vorpommerns parlament, BSPC:s viceordförande Sylvia Bretschneider presenterar årets observatörsrapport om HELCOM i samband med Östersjökonferensen 24–26.8.2014.

Observatörsrapporten finns uppladdad för påseende på BSPC:s hemsidor: http://www.bspc.net/page/show/24 Tilläggsuppgifter: Christina Gestrin, 050-5113121

Bruten skuldspiral tryggar välfärdssamhället

Svenska riksdagsgruppen önskar få balans i statsekonomin, trots de krävande åtgärder det innebär.

Läs föregående artikel