Flera års lobbande har gett resultat

Varhas fullmäktige samlades till fullmäktigemöte på onsdagen 11.10. På agendan för mötet fanns bland annat en uppdaterad investeringsplan för åren 2024-2027. Orsaken till att investeringsplanen behövde uppdateras är att Varha inte per automatik har rätt att uppta mera lån på grund av underskott i sin budgetering. I enlighet med välfärdsområdeslagen är Varha tvungen att ansöka om tillstånd av statsrådet för att uppta mera lån, vilket Varha gjorde i juni 2023. Finansministeriet beviljade Varha rätt till låneupptagning för 179,3 miljoner euro år 2024 för öronmärkta projekt som anses vara nödvändiga för att välfärdsområdet ska kunna upprätthålla den lagstadgade servicenivån.

I investeringsplanen ingår många för det svenska Egentliga Finland viktiga satsningar.  På kommunal nivå har man lobbat hårt för finansiering av dessa behov redan långt innan välfärdsområdet grundades. Satsningar gäller bland annat nybyggen för Pargas och Västanfjärds brandstationer, nytt äldreboende på Kimitoön och Kaskisbackens framtida social- och hälsovårdscentral. SFP:s fullmäktigegrupp är mycket nöjd med de investeringar som nu upptagits i planen.

– Alla dessa nämnda investeringar har redan länge lobbats för regionalt, och behovet av dem har varit stort.  Det känns fint att välfärdsområdet äntligen kan förverkliga dem. Den social- och hälsovårdscentral som nu planeras till Kaskisbacken är viktig för Åbo i stort, där man kämpat med bristfälliga utrymmen inom bashälsovården – den nya vårdcentralen planeras ge service till minst 30 000 tvåspråkiga invånare. Målet för SFP är att Kaskisbacken ska också kunna erbjuda specialsjukvård som komplement till bashälsovården och på så sätt kunna ha en koordinerande roll för andra svenskspråkiga serviceställen i Egentliga Finland, säger SFP:s gruppordförande Merja Fredriksson.

Wickström: Viktigt att incidenten kring Balticconnector-gasröret utreds noggrant

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ser oroväckande på händelseförloppet kring Balticconnector-gasröret som förbinder Estland och Finland. Myndigheter misstänker att utomstående aktörer ligger bakom skadegörelsen av Balticconnector.

Läs föregående artikel

Wicktröm: Ett slut på hyresläkarrallyt behövs – en samarbetsgrupp mellan offentliga och privata sektorn borde inrättas för att lösa problemet

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström hoppas att Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att lösa problemet med hyrläkare som plågar välfärdsområdena. Enligt Wickström behövs nu ett starkt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn.

Läs följande artikel