Wicktröm: Ett slut på hyresläkarrallyt behövs – en samarbetsgrupp mellan offentliga och privata sektorn borde inrättas för att lösa problemet

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström hoppas att Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att lösa problemet med hyrläkare som plågar välfärdsområdena. Enligt Wickström behövs nu ett starkt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn.

– Det är verkligen fel att välfärdsområdena ska skaffa orimligt dyr hyrläkarvård. Vårdreformen försvårade samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn. Nu skulle det vara bra att etablera en arbetsgrupp med aktörer från den offentliga och privata sektorn för att fundera över lösningar för att stödja välfärdsområdena, säger Wickström.

Enligt Wickström är bristen på personal den främsta orsaken till detta. Inom välfärdsområdena bör det satsas mer på en flexibel arbetsskiftsplanering i enlighet med regeringsprogrammet. Regeringen har uttalat att man också vill minska onödig byråkrati i vårdarbetet, vilket skulle underlätta vårdarnas arbetsbörda.

– I det här akuta läget bör bredare tjänsteupphandlingar övervägas. Med planering kan tjänsterna organiseras med högre kvalitet och även ekonomin kan beaktas, säger Wickström.

Flera års lobbande har gett resultat

Varhas fullmäktige samlades till fullmäktigemöte på onsdagen 11.10. På agendan för mötet fanns bland annat en uppdaterad investeringsplan för åren 2024-2027. Orsaken till att investeringsplanen behövde uppdateras är att Varha inte per automatik har rätt att uppta mera lån på grund av underskott i sin budgetering. I enlighet med välfärdsområdeslagen är Varha tvungen att ansöka om tillstånd av statsrådet för att uppta mera lån, vilket Varha gjorde i juni 2023. Finansministeriet beviljade Varha rätt till låneupptagning för 179,3 miljoner euro år 2024 för öronmärkta projekt som anses vara nödvändiga för att välfärdsområdet ska kunna upprätthålla den lagstadgade servicenivån.

Läs föregående artikel

Wickström: Vårdsektorn behöver arbetsro

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen om närservice inom social- och hälsovården och om att trygga finansiering för välfärdsområdena. I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) att det inte nu är tid för kortsiktiga lösningar utan det behövs arbetsro för hela vårdsektorn att nu komma ordentligt igång med arbetet efter reformen. Han lyfte även fram hur personalen är vårdens viktigaste resurs.

Läs följande artikel