Förbättra kustbanan

Blomqvist och Adlercreutz lämnade in skriftligt spörsmål om kustbanan

SFP:s riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist kräver i ett skriftligt spörsmål att regeringen redogör för dess planer för kustbanan. EU har startat ett trafikprojekt och reseverat ca 26 miljarder euro för att utveckla stambansnätet i Europa, till vilket sträckan mellan Helsingfors och Åbo hör. I och med detta har även ett nybygge av en höghastighetsbana mellan Esbo-Lojo-Salo lyfts fram. Ledamöterna har svårt att se fördelarna i något nybygge, utan vill hellre se investeringar i att förbättra den redan existerande infrastrukturen. Enligt Trafikverkets utredningar skulle en ny investering i en höghastighetsbana mellan Esbo-Lojo-Salo kosta 1,5 miljarder euro, medan passagerarmängderna i området är för små för att göra projektet lönsamt.

– Varken behov eller lönsamhet talar för en höghastighetsbana, säger Blomqvist. Det finns inte någon hållbar grund för ett dyrt nybygge av den storleksklassen. De EU-medel som finns tillgängliga borde istället användas för att förbättra den befintliga kustbanan. Enligt den trafikpolitiska redogörelsen från år 2012 ska satsningar på befintlig infrastruktur föredras framom att bygga nytt. En satsning på kustbanan skulle vara i linje med denna princip.

– Tusentals västnylänningar pendlar till metropolområdet varje dag. Kustbanan knyter ihop hela regionen och är viktig både för privatpersoner och för företag, understryker Adlercreutz. Det är avgörande att kunna erbjuda pålitliga, effektiva och miljövänliga trafikförbindelser i regionen. Kommunerna har länge uppmanats att bygga kring kustbanan. Då måste staten också förbinda sig till att underhålla och utveckla den.

– Genom att investera i kustbanan kunde trafiken förbättras och förseningarna minska genom relativt enkla medel, exempelvis genom att bygga ut dubbla spår. Detta vore en värdefull investering i en av södra Finlands viktigaste leder, avslutar Adlercreutz och Blomqvist.

Solidaritet behövs i all krishantering

SFP:s nyländska krets vill att medmänsklighet och solidaritet står som grund för beslutsfattande.

Läs föregående artikel

Hakkarainen tillåts lägga dimridåer

Anna-Maja Henriksson finner det beklämmande att Hakkarainen tillåts sprida direkta lögner om Åland.

Läs följande artikel