Hårt arbete ger resultat, SFP är relativt nöjd med principerna för servicenätverket i Varha

På fullmäktigemötet på onsdag 24.4 ska fullmäktige behandla principerna för servicenätverket i Varha. De principer som nu står listade på fullmäktiges föredragningslista är behandlade i många olika omgångar av både de politiska grupperingarna, som såväl av nämnderna och tjänstemännen.

SFP har varit en stark röst i förhandlingarna och lyckats få in i samtliga principer att tillgången till svenskspråkig service bör tryggas inom alla typer och områden av servicen som Varha erbjuder. Nationalspråksnämnden hade i sitt uttalande gällande principerna för servicenätverket fört fram fördelarna med en språklig profilering. Det här håller SFP med om och hoppas att man genom en tydlig språklig profilering till tvåspråkiga och/ eller svenskspråkiga serviceställen ska kunna garantera att de språkliga rättigheterna uppfylls. Man hoppas också att det här ska göra det lättare för personalen att kunna hitta de arbetsplatser där man garanterat får arbeta på det svenska språket.

Utöver de språkliga aspekterna har SFP lyft upp att man vill att Varha ska beakta och erbjuda flera lågtröskeltjänster inom tjänster för mental- och missbrukarvård samt att man inom tjänster för funktionshinderservicen ska erbjuda servicen enligt principen “få all service över en disk”. Dessutom tillades en skrivning på SFP:s initiativ att Varha har förmågan och kompetensen att vid behov sälja svenskspråkiga tjänster för krävande omsorg inom funktionshinderservicen till andra välfärdsområden i Finland. Detta garanterar också bibehållen högklassig svenskspråkig service särskilt inom den krävande funktionshinderservicen.

För SFP har det varit viktigt att servicenätverket ska ses som en helhet och att de beslut som görs ska göras på basen av fakta och konsekvensbedömningar. SFP har under förhandlingarna motsatt sig skrivningarna i principerna om att ett serviceställe kan läggas ner enbart på grund av personalbrist. Utöver detta lyckades SFP också få med att det behöver finnas spelrum i ordnandet av service med tanke på exempelvis skärgården och de långa avstånden.

 

Trots sparkraven: Satsningar på personalens välmående och inga stängningar

Österbottens välfärdsområdesfullmäktige samlades måndagen 22.4. Det största och viktigaste ärendet på listan var godkännandet av framtids- och anpassningsprogrammet för 2025-2026. Programmet innehåller inga stängningar av enheter eller avdelningar, utan målet är att nå inbesparingar inom den nuvarande verksamheten genom olika effektiveringar. Totalt ska 40 miljoner sparas in, varav de största summorna hittas inom personalkostnader och bl.a. minskningar av hyreskostnader.

Läs föregående artikel

Ledamot Wickström kritiserar oppositionen för brist på stöd till små sjukhus

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen angående sjukhusnätverken. Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) betonade i sitt gruppanförande att SFP konsekvent arbetat för att sjukhusen ska tryggas i Nyland, medan representanter för oppositionspartierna inte gjort det.

Läs följande artikel