Henriksson om SFP:s nya historik: “Ett statsbärande parti med förhållandevis mycket makt”

Svenska folkpartiet i Finland gläntar på locket och berättar vad som hände bakom kulisserna under en del av partiets långa historia. SFP utkommer nu med sin färska historik – “Stabilt, flexibelt, pragmatiskt: Från Kekkonen till EU” – skriven av Torbjörn Kevin.

– SFP har haft en betydande roll i utvecklandet av det Finland vi har idag. SFP är ett statsbärande parti som haft förhållandevis mycket makt i proportion till sin storlek under årens lopp. Finland skulle inte se ut som det gör i dag ifall inte SFP suttit med vid regeringsborden under merparten av vårt lands självständiga historia, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– Nyckeln till partiets framgång är att vi skapat förtroende och verkat som brobyggare inom regeringen, och samtidigt varit en stark försvarare av det tvåspråkiga Finland. Till det behövs samarbetsförmåga, en stabil politik men även pragmatism. Kevin har fångat kärnan i SFP, fortsätter Henriksson.

SFP:s nya historik behandlar åren mellan 1970-1995 och tar fasta på tiden mellan president Kekkonen och Finlands inträde i EU. De protokoll Kevin tagit del av delger också diskussioner i slutna rum som media inte tidigare kunnat rapportera om. 

– Även om jag själv följt med politiken blev jag lite överraskad då jag märkte med vilken seriositet och vilket allvar SFP har jobbat med en stor bredd frågor i det finländska samhället.  Det är ett seriöst basarbete som inte alltid rapporterats om utåt. Jag har till och med låtit mig imponeras. Boken speglar inte bara partiinterna frågor utan också en händelserik period i finländsk politik, säger Kevin.

Boken är kronologiskt uppbyggd, berättar Kevin.

– Kronologin gäller val, regeringsbildningar, ministrar och den typ av frågor. Boken har tre tidsblock – men i boken finns det också insprängt tematiska block som behandlar aktuella frågor – Mittenförbundet, medierna, folktingskrisen och europeisk integration, för att nämna några. Därför kan man läsa den på olika sätt – till exempel kronologiskt, eller så kan man välja att dyka ner i enskilda frågor som intresserar en, säger Kevin. 

Historiken har varit ett mångårigt projekt och partiordförande Henriksson gläds över slutresultatet. 

– Det är oerhört viktigt att låta eftervärlden ta del av det politiska arbete som legat bakom alla de beslut som fattats genom åren. Jag vill inte ens spekulera i hur dagens Finland sett ut utan Svenska folkpartiet. SFP har varit och kommer alltid att vara ett liberalt frisinnat rättvisans parti, som också är den största försvararen av det tvåspråkiga Finland, säger Henriksson.  

– SFP:s framgångsrika historia fortsätter och jag vill hävda att SFP med sin erfarenhet och stabila värdegrund är kittet i en fungerade finländsk politik, avslutar Henriksson.

SFP:s historik “Stabilt, flexibelt, pragmatiskt” kan beställas HÄR och köpas i bland annat följande bokhandlar: Akademiska Bokhandeln i Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors, Vasa (Gros) och Jakobstads bokhandel. 

Norrback: Ineffektiv miljöförvaltning ingens fördel

Riksdagsledamot Anders Norrback har lämnat in ett skriftligt spörsmål om anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen.

Läs föregående artikel

Norrback: Yrkesfiskarna bör ges ersättning för skador som orsakats av skarven

SFP:s riksdagsledamot Anders Norrback, har tillsammans med riksdagsledamöterna Jari Myllykoski (VF första undertecknare), Kristiina Salonen (SDP) och Peter Östman (KD) gjort ett skriftligt spörsmål till jord- och skogsbruksministern om reformen av lagen om ersättning av skador orsakade av fridlysta arter.

Läs följande artikel