Norrback: Yrkesfiskarna bör ges ersättning för skador som orsakats av skarven

SFP:s riksdagsledamot Anders Norrback, har tillsammans med riksdagsledamöterna Jari Myllykoski (VF första undertecknare), Kristiina Salonen (SDP) och Peter Östman (KD) gjort ett skriftligt spörsmål till jord- och skogsbruksministern om reformen av lagen om ersättning av skador orsakade av fridlysta arter.

Lagförslaget som varit på utlåtanderunda under hösten beaktar inte de skador som orsakas till yrkesfiskare. Enligt ledamöterna leder detta till att fiskarna lämnas åt sitt eget öde.

Det preliminära förslaget till gottgörelser som betalas ut till utövare inom fiskenäringen är diskriminerande. Den tar inte hänsyn till att likställa fiskenäringen med de andra yrkesutövarna inom primärnäringarna som   exempelvis jordbruket, renskötseln, eller fiskodlingen.

Från lagförslaget fattas ersättningen som borde betalas till yrkesfiskare, som orsakats av skarven som häckar i Finland.  Ledamöterna poängterar att bristerna i lagförslaget inte kan förklaras med okunskap, i och med att det finns otaliga internationella och nationella forskningar om ämnet.

Sakkunniga som uttalat sig i frågan är bland annat Österbottens förbund, Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF, Centralförbundet för fiskerihushållning och Finlands fiskodlarförbund. Enligt alla dessa intresseorganisationer finns det betydliga brister i förslaget. Förluster orsakade av skarven måste ses över bättre i lagförslaget.

Det preliminära förslaget bör ändras så att skadorna som orsakats av skarven kommer att ersättas till fiskeföretagarna, konstaterar ledamöterna.

 

Henriksson om SFP:s nya historik: “Ett statsbärande parti med förhållandevis mycket makt”

Svenska folkpartiet i Finland gläntar på locket och berättar vad som hände bakom kulisserna under en del av partiets långa historia. SFP utkommer nu med sin färska historik – “Stabilt, flexibelt, pragmatiskt: Från Kekkonen till EU” – skriven av Torbjörn Kevin.

Läs föregående artikel

Adlercreutz och Rehn-Kivi nöjda med finansutskottets extra anslag

Viktiga trafikleder, stöd för unga företagare och yrkesfiskare finns med på listan

Läs följande artikel