JA, vi behöver flera kvinnor i beslutsfattandet!

Jämlikhet och jämställdhet är oerhört viktigt i samhällsutvecklingen.
I beslutsfattandet ska hänsyn tas till en mångfald av perspektiv och därför bör kommunfullmäktige representera alla kommunens invånare. Idag är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor underrepresenterade. Endast 39 procent av ledamöterna i Finlands fullmäktigesalar är kvinnor, och av styrelse- och nämndordförandena utgör kvinnorna ca 30 procent.

I kommunalvalet 2017 var knappa 40 procent av kandidaterna kvinnor, det var då en ökning med 1,1 procent från kommunalvalet 2012. I målsättningen att nå en jämn könsfördelning bland förtroendevalda bär partierna ett stort ansvar att i nomineringsstadiet beakta könsfördelningen bland sina kandidater, att se till att listorna är jämna.

Av olika anledningar kan ett kommunalt förtroendeuppdrag kännas avskräckande. Tyvärr står det bland annat klart att kvinnliga kommunalpolitiker utsätts för mera hatprat än sina manliga kollegor. Vi vet även att kvinnor ännu drar det tyngre lasset då det kommer till barnskötsel och hushållssysslor. Vi behöver en familjeledighetsreform som stärker förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap. Inga av dessa problem löses i en handvändning, i det senare fallet underlättar det dock att det till en förtroendevald i kommunen kan betalas ersättning för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av anordnande av barnvård.

För ett inkluderande beslutsfattande är det även viktigt hur och när de kommunala mötena arrangeras. Under det gångna året har det kommunala beslutsfattandet långt skötts på distans i många kommuner och det finns orsak att utreda om distansmöten kan tillämpas i högre utsträckning även framöver för att möjliggöra deltagande för så många som möjligt och underlätta vardagspusslet.

Ett sätt att ändra samhällsstrukturer  är att vara med där besluten fattas. Hur samhället ser ut och vilka värderingar som styr i beslutsfattandet är beroende av vem som är beslutsfattare. 

Ingenting av det ovannämnda kommer av sig själv. Det gäller att målmedvetet jobba för ett inkluderande beslutsfattande, på alla nivåer.

Vi inom Svenska Folkpartiet och Svenska Kvinnoförbundet vill ta sitt ansvar vid nomineringen av kommunalvalskandidaterna, och ett sätt att säkert påverka samhällsutvecklingen är att själv kandidera. 

Tillsammans fortsätter vi samhällsbygget! 

 

Johanna Holmäng
Ordförande för Svenska Folkpartiet i Österbotten

Anita Westerholm
Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Strand: Stimulanspaketet ger Finland nya möjligheter

För Finland och hela Europa är det livsviktigt att vi får ekonomin på fötter igen. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i interpellationsdebatten om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket på tisdagen.

Läs föregående artikel

Celinda Nordqvist ny åländsk specialmedarbetare hos Europaparlamentariker Nils Torvalds

De åländska samarbetspartierna har enats om att föra fram Celinda Nordqvist som ny åländsk specialmedarbetare i Nils Torvalds stab. Nordqvist är hemmahörande i Jomala, har examen i Europastudier från Maastricht och arbetserfarenhet från Finlands ständiga representation i EU samt konsultfirman Bureau Brussels BVBA.

Läs följande artikel