Kuratorerna och psykologerna blir kvar i utbildningsväsendet i Helsingfors; en seger för barnen och skolorna.

Vi är jättenöjda med att kuratorerna och skolpsykologerna stannar kvar under sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors, säger stadsstyrelseledamot Marcus Rantala och ledamoten av nämnden för fostran och utbildning Nora Grotenfelt.

– SFP har haft denna målsättning länge och vi är glada att vårt långsiktiga arbete gett resultat då stadsstyrelsens sektion för reformen för social- och hälsovården samt räddningsväsendet i dag enhälligt fattat beslut i ärendet.  

– Det är väldigt viktigt att vi fångar upp psykisk ohälsa hos barn och unga i ett så tidigt skede som möjligt, och att tröskeln för att söka hjälp och knyta den första kontakten till vården är så låg som möjligt. Möjligheterna att förverkliga dessa intentioner ökar då det mångprofessionella teamet runt eleven hör ihop administrativt med stark förankring i elevens vardag. Det är självklart att det behövs ett brett och intensifierat samarbete med social- och hälsovårdssektorn, vilket sektionen också underströk. 

– Helsingforslösningen tryggar i jämförelse med alternativet också bättre de svenskspråkiga elevernas rätt till elevvårdstjänster på svenska. I ärenden som gäller hälsa, och framförallt psykisk hälsa, är det väldigt viktigt att få hjälp på sitt modersmål.

Ärendet går ännu till stadsstyrelsen och fullmäktige men i och med den breda politiska förankringen i dag så är detta en slutlig linjedragning. 

Biaudet: Mänskliga rättigheter måste skyddas varje dag

– Det är i Finlands intresse, att stärka människorättskonventionssystemet i EU, Europarådet, OSCE och FN. För tillfället ifrågasätts det multilaterala samarbetet och regelbaserade människorättssystemet både inifrån och utifrån. Men då det kommer till mänskliga rättigheter, handlar det inte om att hitta kompromisser. Vi bör strategiskt arbeta för att uppfylla de målsättningar vi förbundit oss till och samtidigt stöda människorättsaktivisternas arbete.

Läs föregående artikel

Löfström: Glädjande att antagningen till den första svenskspråkiga räddningsutbildningen på 10 år snart inleds

Långsiktig lösning på den svenskspråkiga utbildningen behövs fortsättningsvis

Läs följande artikel