Löfström: Suomi.fi måste få en svenskspråkig identitet

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har reagerat på att portalen inte har en svenskspråkig adress och identitet, vilket strider mot språklagen, Ålands självstyrelselag och grundlagen.

Suomi.fi –portalen lanserades under 2017 för att medborgare ska kunna sköta ärenden med olika statliga myndigheter digitalt på ett ställe. Efter att man registrerat sig på hemsidan kan man skicka brev till exempelvis skatteverket, sköta fullmakter eller göra flyttanmälan till magistraten.

Hemsidan upprätthålls av befolkningsregistercentralen och har utvecklats på initiativ av finansministeriet.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har reagerat på att portalen inte har en svenskspråkig adress och identitet, vilket strider mot språklagen, Ålands självstyrelselag och grundlagen, och har efter kontakter med befolkningsregistercentralen nu bett riksdagens justitieombudsman granska ifall Suomi.fi-portalen bryter mot lagen.

– Det är mycket bra att man skapat en digital tjänst som förenklar medborgares kontakt med myndigheter. Suomi.fi -portalen ersätter flera andra portaler och kommer i framtiden vara den huvudsakliga kommunikationskanalen mellan medborgare och myndigheter. Av den anledningen är det av yttersta vikt att både hemsidan och varumärket finns på landets båda nationalspråk: finska och svenska. Tyvärr har detta förbisetts i utvecklingen av Suomi.fi -portalen och det måste rättas till, säger Mats Löfström.

Då Löfström kontaktade Suomi.fi –portalens redaktion och befolkningsregistercentralen, berättade de att hemsidans hela innehåll efter lite fördröjning kommer att vara tillgängligt på svenska, men att man inte planerar att lansera tjänsten med svenskspråkigt varumärke och domän.

Enligt Finlands språklag ska myndigheter både i sin service och i annan verksamhet utåt visa att den använder båda språken. Även grundlagen slår fast nationalspråkens likvärdiga behandling.

– Om man inte bevakar den här typens symboler och varumärken kommer svenskans ställning också på andra ställen bli mer undangömd. Därför är det här viktigt och därför har jag bett justitieombudsmannen granska detta. Justitieombudsmannen har också tidigare slagit fast att språklagens krav inte får ignoreras på grund av att man skapat ett visst varumärke hos myndigheter, säger Mats Löfström.

Torvalds: Europeiskt mervärde genom satsningar i EU:s budgetram

Nedskärningarna inom de olika budgetområdena kommer att synas främst genom villkor för stödutbetalningarna eller genom att införa olika storlekstak på t.ex. jordbruksstöden.

Läs föregående artikel

Wallin: Ett steg framåt för en mänskligare behandling av döende

Vi behöver bättre terminalvård för dem som vill ha det. Men vi behöver också en strikt, men möjliggörande lag om eutanasi för dem, för vilka terminalvård inte är ett alternativ utan som uttryckligen vill ha eutanasi.

Läs följande artikel