Norrback: Havsöringsbeståndet i Storå måste tryggas

Anders Norrback, riksdagsledamot, har lämnat in ett skriftligt spörsmål om havsöringsbeståndets framtid och ministeriets bedömning av konsekvenserna för avslutandet av moderfiskebeståendet och stödplanteringarna av Storå havsöringen.

-Jag vill genom detta skriftliga spörsmål uppmärksamma att det finns en stor oro kring fiskebeståndet och särskilda arter som lever i våra fiskevatten. Förutom levnadsmiljöerna måste myndigheterna och Naturresursinstitutet se till att stödutplanteringarna av de starkt hotade arterna är på en tillräcklig nivå säger Norrback. 

Havsöringen klassas som en hotad art, och därför krävs det fortsatta insatser för att trygga artens fortlevnad i de finska fiskevattnen. Storå-havsöring är den viktigaste ursprungliga stam av havsöring vi har kvar i Finland. Naturresursinstitutet (LUKE) avslutade år 2020 sitt långvariga arbete (som började 1990) med att upprätthålla moderfiskbestånd av Storå-havsöringen för odling av yngel för utplantering samt beslöt de att avsluta stödutplantering av havsöringsyngel i Storå. LUKE ansvarade för mångfalden och livskraften hos Storå-havsöringens moderfiskbestånd. Ansvaret över moderfiskbeståndet överfördes till fiskodlarna efter LUKE:s beslut att dra sig ur arbetet. Upprätthållandet av beståndet innebär stora kostnader, och följden av att ansvaret överfördes till fiskodlingarna själva, blev att en del odlare slutade odla havsöring av Storåstammen.

-Vi som värnar om miljön måste se helheten med hotade arter. Då arter är hotade krävs det snabba och tillräckliga åtgärder för att trygga stammens fortlevnad. Det inhemska fisket har flera naturliga hot bland predatorer och försämrade levnadsmiljöer. Alla åtgärder som ökar möjligheterna för fiskebestånden att leva och fortplanta sig i våra inhemska fiskevatten, är viktiga för fiskebeståndens mångfald avslutar Norrback. 

Holmäng: Service på svenska inom Soite bör vara en självklarhet

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har meddelat att de börjar erbjuda familjeträning för förstagångsföräldrar, men enbart på finska. SFP i Österbottens ordförande Johanna Holmäng är besviken på Soite för att man inte prioriterar båda nationalspråken, finska och svenska.

Läs föregående artikel

Bergqvist kräver åtgärder för att förbättra situationen vid Nya barnsjukhuset

YLE:s MOT-redaktion har nyligen gjort ett reportage om Nya barnsjukhuset i Helsingfors. Reportaget visar på stora brister inom sjukhuset. Det råder vårdarbrist och patientsäkerheten på sjukhuset äventyras. Situationen oroar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen.

Läs följande artikel