Norrback: Jordbrukets lönsamhetskris akut då livsmedelsförsörjningen hotas

Landsbygden och skärgården har många utmaningar. Trots det sitter också just landsbygden och skärgården på en del av lösningarna till utmaningarna förknippade med klimatet, biodiversiteten samt livsmedel menar riksdagsledamot och riksdagsvalskandidat Anders Norrback.

– Allt färre i vårt samhälle betraktar sig som en del av naturen. Vi som lever i, av och med naturen har en mera realistisk bild av vad människans ansvar och dennes rättigheter är i naturen. Det oroar mig att äganderätten och rätten att idka näringar på landsbygden och skärgården ifrågasätts allt mer. Det är vår gemensamma uppgift att försvara äganderätten och att upplysa allmänheten om de realiteter som vi på landsbygden lever med, säger Norrback.

Norrback förklarar att de traditionella näringarna, jord- och skogsbruk, samt fiske är viktiga för ett välfungerande och tryggt samhälle. 

– Speciellt det inhemska fiskets betydelse har ökat i och med den livsmedelskris som vi nu lever i. Åtgärder som främjar det inhemska fisket är vitala för vår livsmedelsförsörjning. Dessutom är skarven och sälen i mina ögon fortfarande hotbilder, som bör åtgärdas.

Norrback betonar även att jordbrukets lönsamhetskris har diskuterats mycket i såväl medierna som riksdagen. Även om mycket uppmärksamhet har riktats mot våra livsmedelsproducenter upplever Norrback ändå att man i bredare kretsar inte alltid uppfattar vad jordbrukens lönsamhetskris innebär för en hållbar självförsörjning. 

– Problemen inom vår livsmedelsförsörjning är akuta och vår livsmedelsförsörjning hotas. I alla marknadsekonomier finns det begränsningar för hur företagen får verka. På en marknad där vi i praktiken har två dominerande aktörer är det nödvändigt att ha andra typer av begränsningar. Därför är det helt väsentligt att se över livsmedelsmarknadslagstiftningen och konkurrenslagstiftningen inom livsmedelssektorn kommande regeringsperiod, säger Norrback.

För en hållbar samhällsutveckling

Finland är en del av den globala världen och riksdagsvalskandidat Ramieza Mahdi betonar därför att vi parallellt med vårt nationella ansvar också har ett internationellt ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Läs föregående artikel

Nu är det dags för riksdagen att godkänna förslaget till ny sametingslag

Henriksson på Samernas nationaldag:

Läs följande artikel