Norrback orolig för självförsörjningsgraden för livsmedel

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), är djupt bekymrad över lantbrukets lönsamhetskris. Orsakerna till den svaga lönsamheten har byggts upp under en längre tid. Det faktum att skenande produktionskostnader inte kan fås ut från marknaden, indikerar på att marknaden inte fungerar sunt. Den koncentrerade handeln inom sektorn ger handelskedjorna en marknadsstyrande makt, som inte tillhör en fungerande marknadsekonomi. Handeln gör rekordresultat medan primärproduktionen riskerar att utarmas.

– Priset på lantbruksprodukter kunde väl höjas utan att konsumentpriset behöver påverkas i nämnvärd grad om man ser på de vinster som handelskedjorna gör nu. Jag vädjar till handelskedjorna att de tar sitt samhällsansvar och bidrar till att vi i framtiden har en tillräcklig tillgång till inhemska livsmedel. De är i nyckelställning i dagsläget. Jag träffar ofta konsumenter som säger att en måttlig prisstegring på livsmedel är acceptabel om man får försäkringar att prisökningen går till producenterna säger Norrback.

Regeringen har följt regeringsprogrammet att nya pålagor inte påförs lantbruket om dessa inte kompenseras fullt ut. Nu är det viktigt att se över möjlig lagstiftning kring utformningen av avtal inom livsmedelssektorn.  Vi behöver nu ett avtalssystem som reagerar på fluktuationerna i produktionskostnaderna. 

Den kraftiga prisstegringen på framför allt energi, men även andra förnödenheter kombinerat med en svag skörd den senaste odlingssäsongen har resulterat i att många jordbrukare inte klarar ens driftskostnaderna idag. Fortgår det kommer vi att se en situation där rena kvalitativa inhemska livsmedel inte mera är en självklarhet på våra butikshyllor. 

– Luke har 2.2.2022 meddelat att inhemsk potatis håller på att ta slut, denna typ av meddelande kommer att bli vardagsmat om vi inte hittar en gemensam lösning inom livsmedelskedjan. Därför vädjar jag till konsumenterna att fortsätta signalera till handeln att det är inhemska livsmedel ni vill ha på era matbord också i framtiden säger Norrback.

Veronica Rehn-Kivi: Det förebyggande arbetet är viktigt också inom cancervården

Idag den 4 februari uppmärksammas den Internationella Cancerdagen, även kallad Världscancerdagen. Enligt Finlands Cancerregisters rapport från år 2019 är de mest allmänna cancersjukdomar i Finland prostatacancer och bröstcancer, där de vanligaste orsakerna till död i cancer bland män var lungcancer, prostatacancer och tarmcancer och bland kvinnor bröstcancer och lungcancer. För att effektivisera cancerdiagnostiken och få den behandling som behövs, krävs tillräckliga resurser till cancerforskningen och det cancerförebyggande arbetet, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP, medlem av social- och hälsovårdsutskottet och ordförande för riksdagens vaccingrupp.

Läs föregående artikel

Henriksson: Samernas rätt till vård på eget modersmål måste tryggas

Idag är det samernas nationaldag. Dagen firas sedan 1992 den 6 februari för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim.

Läs följande artikel