Veronica Rehn-Kivi: Det förebyggande arbetet är viktigt också inom cancervården

Idag den 4 februari uppmärksammas den Internationella Cancerdagen, även kallad Världscancerdagen. Enligt Finlands Cancerregisters rapport från år 2019 är de mest allmänna cancersjukdomar i Finland prostatacancer och bröstcancer, där de vanligaste orsakerna till död i cancer bland män var lungcancer, prostatacancer och tarmcancer och bland kvinnor bröstcancer och lungcancer. För att effektivisera cancerdiagnostiken och få den behandling som behövs, krävs tillräckliga resurser till cancerforskningen och det cancerförebyggande arbetet, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP, medlem av social- och hälsovårdsutskottet och ordförande för riksdagens vaccingrupp.

– Det hälsofrämjande arbetet har en stor roll i att förhindra onödigt insjuknande och detta gäller också många av våra cancersjukdomar. Att i tid få stöd och uppmuntran till friskare levnadsvanor är viktigt. Här har både kommunerna och den tredje sektorn ett stort ansvar i att få med invånarna i motions- och annan verksamhet som passar just dem. Det ska vara lätt att med låg tröskel få stöd och råd till ett hälsosammare liv, säger Rehn-Kivi.

Men då sjukdomen är ett faktum ska man få rätt vård så snabbt som möjligt. Alla människor ska ha tillgång till god vård oberoende av boendeort eller ekonomisk ställning. Genom tidig diagnostisering kan man undvika allvarligare fall av cancer. SFP har bland annat förespråkat att åldersintervallen för avgiftsfri bröstcancerscreening ändras från nuvarande 50-69 år till 40 – 74 år. Förutom olika former av screening för att upptäcka cancer i ett tidigt skede kan man helt förhindra vissa cancerformer genom vaccinering.

– Riksdagens vaccingrupp har arbetat målmedvetet för att även pojkar ska få HPV-vaccin i takt med att strup- och muncancer blivit vanligare bland unga män. HPV-vaccinet har nu varit tillgängligt för både pojkar och flickor i ett par års tid och målet är att vi genom detta vaccin ska kunna utrota bland annat livmodershalscancer helt och hållet, säger Rehn-Kivi.

Wickström: Information bör ges inom välfärdsområdet även på svenska

Arbetet med att bygga upp de nya välfärdsområdena är i full gång. SFP:s vice ordförande och fullmäktigemedlem av Västra Nylands välfärdsområde Henrik Wickström är orolig över svenskans ställning inom välfärdsområdet.

Läs föregående artikel

Norrback orolig för självförsörjningsgraden för livsmedel

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), är djupt bekymrad över lantbrukets lönsamhetskris. Orsakerna till den svaga lönsamheten har byggts upp under en längre tid. Det faktum att skenande produktionskostnader inte kan fås ut från marknaden, indikerar på att marknaden inte fungerar sunt. Den koncentrerade handeln inom sektorn ger handelskedjorna en marknadsstyrande makt, som inte tillhör en fungerande marknadsekonomi. Handeln gör rekordresultat medan primärproduktionen riskerar att utarmas.

Läs följande artikel