Ollikainen: Livskraftiga Österbotten måste beaktas i framtida trafiksatsningar

En fungerande infrastruktur är otroligt viktigt för Finlands konkurrenskraft men också för vårt välmående. För att hålla hela landet levande krävs satsningar på alla nivåer för att vidareutveckla vårt vägnät men även järnvägar, hamnar, flygplatser och fibernät.

– En fungerande infrastruktur handlar om en helhet. Det berör oss alla på något sätt. Förutom tillgänglighet och trygghet att till exempel ta sig till och från jobbet och till service handlar det om regionernas livskraft. Finland är beroende av exportinkomster och det är otroligt viktigt att vi får ut våra produkter i tid. Detta kräver bland annat bra och välskötta vägar och hamnar. Som exportberoende landskap är det här speciellt viktigt för oss i Österbotten, säger SFPs riksdagsledamot och tillika riksdagskandidat Mikko Ollikainen.

Ollikainen har under den pågående riksdagsperioden varit med och utvecklat ett långsiktigt trafikprogram Trafik12an och fungerar även som ordförande för riksdagens nätverk för RV8 som han initierade.

– Vi har bland lyckats få flera fina satsningar på riksåttan som gynnar vår exportkust under de kommande åren men vi behöver fler i framtiden, även i hamnar och på rälssidan. Infrastrukturprojekt om något krävs långsiktighet och tätt samarbete mellan näringsliv, beslutsfattare och myndigheter. Det här har blivit bättre i Österbotten och det ska vi vidareutveckla, säger Ollikainen

 

Ollikainen: Svenskspråkiga unga ska ha samma möjlighet till information om brott

En ny webbplats, Ungdomar och brottslighet, har tagits fram i samarbete med polisen och inrikesministeriet. Syftet med webbplatsen är att främja att brotten mot barn och unga i åldern 12–18 år avslöjas för polisen samt att försöka förbättra deras ställning som brottsoffer och trygga deras rätt till hjälp. Webbplatsen är riktad särskilt till barn och unga och ger svar och rådgivning i frågor som berör brott. Hemsidan finns tillgänglig enbart på finska.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Arbetet för att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region högaktuellt

I augusti 2019 slog de nordiska statsministrarna fast att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. För att förverkliga visionen togs en handlingsplan fram under ledning av de nordiska samarbetsministrarna. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, betonar hur rätt i tiden visionen ligger och framhäver vikten av att fortsätta det systematiska arbetet att förverkliga visionen.

Läs följande artikel