Österbottens välfärdsområdes fullmäktigemöte 24.4.2023

Österbottens välfärdsområde höll fullmäktigemöte måndagen 24.4.2023. Under mötet behandlades bland annat tre större rapporter och planer: kvalitetsrapporten, rapporten Hur mår Österbotten? och elevhälsoplanen för området.

SFP:s fullmäktigegrupp höll ett gruppanförande gällande kvalitetsrapporten. I rapporten presenteras siffror för bland annat kund- och klientnöjdhet och de visar att våra invånare är mycket nöjda med den service de får av välfärdsområdet. Gruppordförande Patrick Ragnäs framförde sitt tack till personalen som jobbat kontinuerligt och ihärdigt för att nå dessa siffror. 

Från och med följande år kommer även kvalitetsbedömningen för räddningsväsendet att finnas tillgänglig i kvalitetsrapporten. Ur kvalitetsrapporten framgår även att Österbottens välfärdsområde i januari 2023 har beviljats kvalitetscertifikatet SHQS, vilket är ett bevis på de ansträngningar som gjorts. Österbottens välfärdsområde har som målsättning att ha Nordens bästa säkerhet.

I översikten Hur mår Österbotten? presenteras siffror och trender för vår befolkning. I SFP:s gruppanförande tar gruppen fasta på barn och ungas mående. Trenderna gällande mobbning, våld i hemmet och upplevd ångest är negativa eller mycket negativa. SFP framför sin oro för den här utvecklingen och önskar att åtgärderna för att förbättra barn och ungas mående kommer att ha hög prioritet de kommande åren.

Flera av SFP:s ledamöter ställde tilläggsfrågor till välfärdsområdets sektordirektörer. Man efterlyser bland annat samarbete med kommunerna och arbetshälsovården, information om hur Ankarverksamheten startat och LAPE-projektet utfallit. Även unga kvinnors höga frånvaro från jobbet lyfts upp, såväl som seinorlinjen. Seniorlinjen är en telefonrådgivningstjänst riktad specifikt till seniorer. Linjen kommer att piloteras i Vasa och efter utvärdering eventuellt utvidgas till hela området.

Under fullmäktigemötet behandlades även svar på den motion som SFP:s ledamot Johanna Borg lämnat in. Motionen gällde skapandet av karriär- och utbildningsstigar inom det kliniska vård- och omsorgsarbetet. I sitt svar berättar välfärdsområdet vilket jobb som redan gjorts inom detta område och vilka planer som finns framöver. Borg framhåller det finns mycket dokumenterad nytta med dylika karriärstigar, inte bara för personalen men också för verksamheten. Borg fortsätter följa med utvecklingen inom detta område.

SFP:s ledamot Gunilla Jusslin lämnade in en motion angående bilddiagnostik. I motionen framhålls behovet av bland annat möjlighet till röntgenundersökningar i samband med våra hälsovårdsstationer. Detta skulle vara i linje med löftet om närservice och även stärka attraktionskraften inom primärvården.

Nina af Hällström är ny gruppordförande för SFP i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde har under sitt gruppmöte på söndag 23.4 valt Nina af Hällström till ny gruppordförande. Af Hällström efterträder riksdagsledamot Henrik Wickström, som valde att avgå som gruppordförande i välfärdsområdet med anledning av invalet i riksdagen.

Läs föregående artikel

Viktigt att bashälsovården fungerar

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström besökte idag Ekenäs hälsovårdsstation för att bekanta sig med verksamheten vid enheten. Wickström tog initiativ till besöket.

Läs följande artikel