Rehn-Kivi: Nya vårdmetoder måste också göras tillgängliga för patienter i Finland

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om att göra nya vårdmetoder tillgängliga för patienter i Finland. Ca 300 000 finländare har någon sällsynt sjukdom för vilken det i många fall inte finns någon vård att få. Det görs ändå stora framsteg i utvecklingen av läkemedel inom cell-, vävnads- och genterapin. Med hjälp av nya vårdformer kunde man behandla sjukdomens ursprung istället för följder och symptom. Det har ändå varit utmanande att ta dessa i bruk inom det finska sjukvårdssystemet.

– Vårt system har utvecklats för att bedöma traditionella vårdmetoder. Nu borde vi ta i bruk också sådana vårdmetoder där patienten får behandling endast en gång istället för att vara bunden till ett livslångt läkemedelsbruk. Genom att få effektiv behandling i ett tidigt livsskede kan vi sänka på patientens läkemedelskostnader markant samtidigt som det mänskliga lidandet minskar, säger Rehn-Kivi.

I Finland är det tjänsteutbudsrådet inom social- och hälsovården (Palko), som verkar under social- och hälsovårdsministeriet, som ger rekommendationer om vilka forsknings-, vård- och rehabiliteringstjänster som ska ingå i tjänsteutbudet. Enligt Rehn-Kivi borde man se över Palkos utvärderingsprocesser och göra det mer strukturerat och diskuterande. Exempel kunde man ta till exempel från Sverige och Danmark.

– För att vi ska kunna få största möjliga nytta av nya vårdmetoder är en tidig diagnos avgörande. Vi bör satsa mera på bland annat screeningar för att uppdaga också sällsyntare sjukdomar i tid. Samtidigt är det viktigt att utveckla samarbetet och växelverkan mellan alla aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen för att möjliggöra bättre vård för alla patienter, säger Rehn-Kivi.

Torvalds: Europaparlamentarikerna godkände EU-stöd för Finnair

Europaparlamentet har idag med stor majoritet godkänt Finlands ansökan om att bevilja stöd från EU:s globaliseringsfond till cirka 500 tidigare Finnair-anställda. Den totala kostnaden för stödåtgärder för Finnair-anställda som avskedats på grund av coronaviruskrisen är 2,9 miljoner euro, varav EU således kommer att betala 1,8 miljoner euro.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Nu blir de äldres rättigheter bevakade – äldreombudsmannens tjänst inrättas

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag fått färdigt sitt betänkande om äldreombudsmannen. Syftet med lagförslaget är att inrätta en självständig och oberoende myndighet, som bevakar de äldres ställning och tillgodoseendet av de äldres rättigheter i vid mening i alla sektorer i samhället. Äldreombudsmannen för fram sina iakttagelser ur de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt förslaget.

Läs följande artikel