SFP i Egentliga Finland hade sitt sista fullmäktigemöte i välfärdsområdet för i år – Framåt tillsammans!

På onsdag hade Egentliga Finlands välfärdsområdet sitt sista fullmäktigemöte för detta år. På mötet behandlades välfärdsområdets budget för nästa år och investeringsplanen för åren 2024-2027. Dessutom tillsattes tre nya sektioner: personalsektionen, sektionen för främjande av hälsa och välfärd och sektionen för organisering. Utöver dessa, tillsattes fyra nämnder: servicenämnden för ÅUCS/ sjukhustjänster, servicenämnden för social- och hälsovårdstjänster, räddningsnämnden och servicenämnden för tjänster för äldre.

Ändringarna som gäller sektioner och nämnder ingår i den planerade organisationsreformen inom välfärdsområdet. Reformen medför en större påverkningsmöjlighet för sektionerna och nämnderna i beslutsfattandet, då de efter årsskiftet också kommer att ha budgetansvar. SFP:s fullmäktigegrupp har efter årsskiftet en plats i sektionen för organisering och en ordinarie- samt en suppleantplats i räddningsnämnden och en ordinarieplats i äldrerådet. Därutöver har SFP en ordinarie och en suppleantplats i styrelsen, revisionsnämnden samt ordförandeplatsen i nationalspråksnämnden.

– Välfärdsområdet inför en ny organisationsmodell och har en konkret strategi. SFP kommer att ha representanter på nya viktiga platser, och får även i fortsättningen sitta med vid de bord där stora beslut görs. Vi är speciellt nöjda med platsen i sektionen för organisering, då det är där styrelseärendena bereds. Sektionen kommer dessutom att ha ett mycket stort ansvar uttryckligen för servicenätverket för hela Egentliga Finlands social- och hälsovårdstjänster, säger gruppordförande Åsa Gustafsson.

Investeringsplanen 2024-2027 som består till stor del av redan existerande projekt och investeringar som gjorts av kommunerna godkändes av mötet. Det är viktigt att komma ihåg att orsaken till att man framställde investeringsplanen redan i detta skede grundar sig på att social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet kräver redan nu en investeringsplan av alla välfärdsområden. Detta betyder i praktiken att planen kommer att kompletteras under kommande år. En av investeringarna i planen gäller Åbolands sjukhus, där tanken är att sälja fastigheten till Eschnerska stiftelsen för att välfärdsområdet sedan ska kunna hyra utrymmena. Detta ser SFP som något mycket positivt och något som SFP lobbat hårt för i flera år.

– Investeringsplanen är i detta skede preliminär och kommer säkert att ännu justeras, men det ger oss en fingervisning om i vilken riktning servicenätverket kommer att utformas. Därför glädjer det oss att Åbolands sjukhus finns med i investeringsplanen. Den nu till Kaskisbacken planerade vårdcentralen, kommer att spela en central roll för den tvåspråkiga vården i hela vårt välfärdsområde, inte minst för Åboborna säger SFP:s styrelseledamot Niklas Guseff.

Överlag kan det konstateras att ett intensivt år inom beslutsfattandet i välfärdsområdet närmar sig sitt slut. Många stora beslut har tagits och tjänstepersoner såväl som beslutsfattare har gjort ett enormt arbete. Nu blickar SFP:s fullmäktigegrupp framåt emot ett lika arbetsdrygt år, där en av de största uppgifterna kommer att vara att bygga upp välfärdsområdets servicenätverk. Men ett konkret mål som gruppen räknar med att uppfylls redan 1.1.2023 är att hela välfärdsområdets värdefulla personal får sin lön utbetalad såsom den ska. Nu fortsätter vi framåt tillsammans!

Europaparlamentet godkände snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi

På onsdagen röstade Europaparlamentet om påskyndade tillståndsprocesser för byggandet av nya anläggningar för förnybar energi. Detta tillägg till direktivet om förnybar energi är en del av REPowerEU-planerna för att göra EU kvitt beroendet av rysk energi. Snabbare utbyggnad av infrastruktur för förnybar energi spelar en ytterst stor roll i strävan att snabbt bli mer självförsörjande vad gäller energiproduktion, samtidigt som det hjälper EU nå sina klimatmålsättningar.

Läs föregående artikel

Svenska folkpartiets Samkrets kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet

Svenska folkpartiets Samkrets kretsstyrelse har nominerat nya kandidater inför riksdagsvalet den 2 april 2023. Den 15 december nominerades Veronica Helanen och Tanja Nyman från Uleåborgs valkrets och Sara Ikävalko från Tavastlands valkrets.

Läs följande artikel