SFP i Helsingfors: Gruppanförande om bokslutet 2021

Stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala höll SFP:s gruppanförande.

Värderade ordförande,

2021 var inget vanligt år då pandemin fortsättningsvis härjade i världen. Trots det klarade sig Helsingfors ekonomiskt bra tack vare den långsiktiga och ansvarsfulla ekonomiska politiken och regeringens stöd till kommunsektorn.

Det är glädjande att skatteinkomsterna ökade under året. Det visar på ekonomisk aktivitet och stadens mångsidiga näringsutbud – för detta kunde ske trots att servicebranschen fortsättningsvis hade det kämpigt. Att skapa förutsättningar för privata investeringar och nyetableringar  är därför av största vikt också framöver. Vi har många fördelar och styrkor men tvingas se om vissa prioriteringar p.g.a. Ukrainakriget och den nya världsordningen där Ryssland genom sin aggression isolerat sig. Det ändrar på det näringslivspolitiska klimatet kring Östersjön, logistikkedjorna och turistströmmarna.   

Vi måste satsa på arbetskraftsinvandring och driva på nationella förändringar så att det blir lättare och smidigare att flytta till Finland. SFP förespråkar ett slopande av behovsprövningen och hoppas huvudstadsregionen kan fungera som testområde för en mer progressiv arbetskraftsinvandring. För den arbetskraftsbrist som råder inom så gott som alla sektorer drabbar den ekonomiska tillväxten och hämmar nyinvesteringar. Nu ser vi vad Finlands restriktiva invandringspolitik ger för resultat.

Helsingfors fortsätter att investera stort. SFP välkomnar byggandet speciellt inom utbildningssektorn. Men vi upprepar behovet av prioriteringar speciellt inom kollektivtrafiken, då driftskostnaderna stiger, skattesubventionen inte kan öka permanent samtidigt som en kännbar höjning av biljettpriserna inte heller är en hållbar lösning.  

Ordförande,

Vi måste vara ärliga och konstatera att personalbristen hotar den lagstadgade servicen. Vi har sett det inom småbarnspedagogiken – där svenskspråkiga barn vid tillfälle varit hänvisade till finsk service. 

Revisionsberättelsen konstaterar också att den svenskspråkiga hemvården är i en sådan kris att den lagstadgade nivån inte längre uppfylls. Problemen gäller både stadens egen verksamhet och den upphandlade verksamheten. Detta är inte acceptabelt. De människor som de berör är ofta utsatta och sköra och har svårt att göra sig hörda. Det är vårt ansvar att se till att det fungerar. – Det hjälper inte att konstatera att det inte finns personal. Då måste man hitta nya metoder, nya samarbetsmönster och rekryteringskanaler, partnerskap med skolorna samt satsa på språkundervisning av personalen. Vända på varandra sten – och lite till! Vi utgår från att staden tar sig an denna problematik. Helsingfors kan inte befinna sig i ett laglöst tillstånd oberoende om det gäller hemvården eller småbarnspedagogiken. 

Över lag är den långsiktiga utvecklingen inom vårdbranschen oroande. Trots ett utökat antal platser inom vårdutbildningarna så minskar utbildningarnas attraktionskraft. I huvudstadsregionen är minskningen över 20 % från tidigare år när vi ser på antagningen till vissa utbildningar inom vårdbranschen. Det behövs gemensamma nationella ansträngningar för att göra vårdbranschen attraktiv igen för annars står vi inom några år inför en total kollaps vad gäller servicen. Här spelar givetvis lönen en stor roll.

Revisionsnämndens granskning av Helsingfors riktlinjer vad gäller hemförlovningen från HUS ger vid handen att det finns behov av förbättringar. Det får inte vara oklart vem som har ansvaret för patienten och målsättningen måste vara smidiga och dygnet-runt-lösningar så att hemförlovningen kan ske tryggt och säkert. Det handlar om patientens rättigheter men en rätt skött hemförlovning skapar också effektivitet och minskar trycket på dyrare vård.    

Ordförande,

Tyvärr ser vi pandemins spår fortsättningsvis bland helsingforsarna, speciellt gäller det de unga. Vi måste målmedvetet minska det uppkomna undervisningsunderskottet i skolorna, minska ensamheten och garantera det sociala sammanhanget genom hobbyer och idrott för de som nu är i farozonen att slås ut. Coronagenerationen får inte bli en utslagen generation, vi behöver på alla sätt motarbeta den psykiska ohälsan. Det behövs skräddarsydda åtgärder, samarbete med tredje sektorn men också mellan våra egna sektorer. Detta är centrala förebyggande åtgärder som också sparar pengar i slutändan.

Ordförande,

Helsingfors ansvarsfulla och långsiktiga ekonomiska linje har varit framgångsrik. Den behövs mer än någonsin nu när det ekonomiska läget är osäkert, räntorna stiger, lånen blir dyrare, och inflationen tar fart.  

SFP vill tacka stadens personal för allt de arbete och de ansträngningar som gjort år 2021 till ett bra år. 

Vi vill också tacka revisionsnämnden för välutfört arbete, här finns många viktiga uppslag för stadens förvaltning att jobba vidare med. Vi föreslår att bokslutet godkänns. 

   

 

 

Astrid Thors medlem i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA

Europaparlamentet utsåg i våras Astrid Thors till en av dess två representanter i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet med säte i Parma. Styrelsens uppgift är bland annat att godkänna budgeten och arbetsprogrammen för myndigheten och att övervaka hur dessa förverkligas. Efter en ändring av reglerna för myndigheten har nu alla medlemsstater en representant, men dessutom har Europaparlamentet två representanter och i styrelsen ingår också representation för civilsamhället.

Läs föregående artikel

Torvalds: Utsläppshandeln är räddad och EU:s gröna omställning fortsätter på rätt spår

För två veckor sedan återremitterade Europaparlamentet förslaget till revisionen av EU:s utsläppshandel från plenum tillbaka till miljöutskottet för att nå ett slutresultat som majoriteten av parlamentet kunde förväntas stöda. En effektiv användning av dessa två veckor från de olika politiska gruppernas huvudförhandlare, ledde till att Europaparlamentet den 22 juni godkände den nya kompromissen i plenum.

Läs följande artikel