SFP i Nyland: Nej till järnvägsdepå i Mankby-Bobäck!

Planerna på en stor järnvägsdepå i Mankby-Bobäck-området tog ett oönskat kliv framåt då Nylands förbund godkände landskapsplanen på sitt fullmäktigemöte på tisdagen (25.8). Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har tidigare uttalat sig mot placeringen med goda motiveringar, bland annat eftersom marken består av över 15 meter lerjord och därför lämpar sig mycket dåligt för en depå, enligt trafikledsverkets utredning.

SFP-medlemmarna i landskapsfullmäktige var helt ense om att motsätta sig en placering av den planerade järnvägsdepån i Mankby-Bobäck-området på gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt.

– Vi röstade också för ett förslag, som godkändes, om att hänsyn ska tas till fågelbeståndet i området, berättar SFP:s gruppordförande Björn Månsson. Men vi hade förstås helst sett att hänsyn skulle tas också till människorna, det vill säga invånarna i området, och till de naturvärden och kulturlandskap som hotas av planerna.

– Nylands förbund poängterar att miljöaspekter väger tungt i planen och menar att man särskilt gått in för att bevara kulturmiljöer och landskap för framtiden. Det här påstående går stick i stäv med planerna på järnvägsdepån på gränsen mellan Kyrkslätt och Esbo. Man gör det möjligt att röja väg för depån i en gammal jordbruksbygd och i känslig natur i det innersta av Esboviken, säger SFP i Nylands ordförande Dan Johansson.

– Allting kan inte tvingas foga sig i metropolens krav på allt mera mark, i synnerhet inte som det inom räckhåll finns områden som inte på samma sätt bryter mot de samhällsfunktioner och näringar som finns just Mankby och Bobäck. Nu gör Nylands förbund det möjligt att fördärva åtskilliga familjers boendeomgivning, att strunta i miljövärden och att nonchalera många parters negativa inställning till det på just den här platsen förkastliga projektet, avslutar Johansson.

 

Östnyland behöver sin rälsförbindelse

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det är viktigt att man strategiskt arbetar för en rälsförbindelse längs med kusten österut från Helsingfors. Bansträckan österut och dess linjedragning var aktuell idag då Nylandsplanen behandlades av Nylands landskapsfullmäktige.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors nominerade nya kommunalvalskandidater.

- Trots en sommarpaus har vi kommit bra igång igen med nomineringsarbetet för hösten. Vi planerar också parallellt utbildning för kandidaterna och har inlett planeringsarbetet för kampanjen. Vi vet inte ännu hur nästa vår kommer att se ut och hurudan kampanjvåren blir, men vi måste förbereda oss på alla eventualiteter, säger kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

Läs följande artikel