SFP i Österbotten samlades till strategidagar

SFP i Österbottens kretsstyrelse samlades 29-30.9 till strategidagar i Helsingfors. Strategidagarnas främsta fokus var att rent konkret behandla den nya strategin som godkändes under kretsmötet i maj 2023.

Strategidagarna inleddes officiellt på fredagen med diskussioner med partisekreterare Fredrik Guseff och organisationschef Maria Grundström. Diskussionerna fokuserade på kretsstyrelsens roll, samt den politiska situationen. Fredagens slutsatser om kretsstyrelsens verksamhetsformer och bland annat partisekreterare Guseffs analys av kretsens utmaningar och möjligheter satte grunden för lördagens diskussion när det konkreta strategiarbetet stod på agendan.

– För verkställande av vår strategi krävs tydliga mätare så vi använder våra resurser på bästa sätt för att uppnå de uppsatta målen, säger kretsordförande Samuel Broman.

Under lördagens workshoppar var SFP i Österbottens strategi i fokus och ramar ställdes upp för hur arbetet bör se ut för att närma sig strategins vision: världens bästa region. Arbetet under lördagen ledde till det övergripande temat “välmående” som enligt kretsstyrelsen genomsyrar hela strategin. Utöver detta delades även strategins politiska frågor in i underkategorier som ska styra det konkreta arbetet under kommande år: social och hälsovård, arbete och näringsliv, och levande landsbygd och städer. 

– Politiska målsättningar är utmanande att konkretisera till klara resultatmål. Vi har idag förfinat våra målsättningar i konstruktiva workshoppar och diskussioner och valt en passande modell för att kontinuerligt kunna följa upp och styra arbetet att följa strategin. Tack till alla deltagare för aktivt och utmärkta diskussioner och resultat. 

Jag är mycket nöjd, avslutar Broman.

Beslut som främjar kvinnors hälsa togs i Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde inledde veckan med fullmäktigemöte. Det mest brännande ärendet på föredragningslistan gällde välfärdsområdets ekonomi. Fullmäktige godkände en korrigering i budgeten och ekonomin diskuterades flitigt. Sparkraven på Österbottens välfärdsområde är stränga, vilket tvingar beslutsfattare och tjänstemän att prioritera och fatta tunga beslut. Den övergripande målsättningen är att satsa på förebyggande tjänster och tidiga insatser, på så vis sparar man in på den mest krävande och dyraste vården.

Läs föregående artikel

Norrback: Finlands EU-linje om fiskekvoterna 2024 klar

Stora utskottet tog idag ställning till EU-kommissionens förslag på fiskekvoter för året 2024. Man beslöt efter omröstning att Finlands linje i kommande förhandlingarna blir att jobba emot ett totalförbud på strömmingsfiske i Östersjön, samt att arbeta för att tillåta laxfiske i begränsad mängd i Ålandshavet, Bottenviken och skärgårdshavet. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har gediget arbetat för saken såväl i jord- och skogsbruksutskottet, som i stora utskottet.

Läs följande artikel