SFP i Sibbo offentliggjorde valprogram

SFP i Sibbo har offentliggjort sitt kommunalvalsprogram Nära dig i Sibbo. SFP vill se en livskraftig tvåspråkig kommun med välmående invånare som trivs.

– SFP är det liberala partiet i Finland. Vår liberalism bygger på respekt för människan, individens frihet och rättigheter, jämställdhet samt ett socialt och globalt ansvar. I Sibbo jobbar SFP för en livskraftig tvåspråkig kommun med välmående invånare som trivs, säger Maria Liljeström, ordförande för SFP i Sibbo.

SFP i Sibbo betonar vikten av att den kommunala ekonomin hålls i balans och att kommunens tillväxt ska vara på en hållbar nivå. Invånarna ska ha möjlighet att påverka och känna delaktighet i beslut som berör deras vardag.

Lättillgänglig vård och omsorg av hög kvalitet är en grundförutsättning för alla invånare. De äldres olika behov av service ska beaktas på individnivå. SFP i Sibbo betonar även vikten av fungerande social- och hälsovårdstjänster på svenska. 

SFP i Sibbo lyfter fram bildning av god kvalitet och förespråkar mindre enheter och gruppstorlekar. Tillräckligt med resurser krävs även för att i tidigt skede kunna ta i beaktande barns olika behov. SFP i Sibbo ser kulturen som en samlande faktor för sibboborna och vill se jämlika möjligheter till idrott och friluftsliv.

SFP i Sibbo understryker vikten av förnuftig markanvändning. 

– Sibbo behöver mångsidiga bostadsområden för olika behov. Vi vill också att byggandet i byarna underlättas. Det är viktigt att kommunen bejakar den dragningskraft som en levande landsbygd har i närheten av huvudstadsregionen. SFP i Sibbo vill även att skärgården utvecklas så att man kan bygga, bo och idka näringar i skärgården, säger Clara Lindqvist, valkoordinator för SFP i Sibbo. 

Lokal företagsamhet skapar livskraft och SFP i Sibbo lyfter fram vikten av att kommunen verkar för ett levande näringsliv. Förutom marknadsföring av lokala företag, finns det behov av rådgivning och företagarutbildning. Även utrymmen för småföretagare och distansarbetare samt affärsutrymmen behövs.

Kollektivtrafikens prissättning ska vara jämlik och skälig för alla användargrupper och linjerutterna anpassas till invånarnas faktiska behov. SFP vill även se friska byggnader samt att hållbart, energismart och funktionellt nybyggande eftersträvas. Kommunens verksamhet ska även vara möjligast miljö- och klimatvänlig.


Länk: SFP i Sibbos kommunalvalsprogram kan läsas och laddas ner på https://kommunalval.sfp.fi/valkrets/nyland/sibbo/

Ollikainen om den första nationella barnstrategin: Nu ska barnens rättigheter vara i fokus

Idag lanserades den första nationella barnstrategin i Finland. Strategins syfte är att föra en omfattande samhällspolitisk diskussion om barn- och familjepolitik och att ge verktyg för arbetet för ett barn- och familjevänligt samhälle. Barnstrategin utarbetades parlamentariskt och utgör grunden för den barnpolitik som görs över flera regeringsperioder. Med strategin vill man säkerställa att förpliktelserna för FN:s konvention för barnens rättigheter uppfylls så väl som möjligt i Finland.

Läs föregående artikel

Kom med och bygg ditt närsamhälle!

Det är märkliga tider vi lever i. Då avser jag inte enbart coronapandemin som vi alla börjar vara rejält trötta på. Vi lever i de sociala mediernas tidsålder. Det har gett fart åt diverse konspirationsteorier, halvsanningar och direkta lögner på ett sätt som kan få obehagliga konsekvenser om vi inte är på vår vakt. Därför behövs människor i politiken som vill bygga samhället och föra dialog, inte riva ner och skapa splittring. Därför behövs Svenska folkpartiet, du och jag, och därför är också det kommande kommunal­valet viktigt.

Läs följande artikel