SFP vill bevara små boendeenheter inom välfärdsområdet

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde sammanträdde för ett extra inkallat möte idag, tisdag 30.5. Orsaken till mötet var behandlingen av framtids- och anpassningsprogrammet. Programmets första utkast har bearbetats efter att invånarnas enkätsvar analyserats och hörandetillfällen gällande programmet hållits. Även personal och beslutsfattare har tagit ställning till programmet.

SFP-gruppen framförde några ändringsförslag till programmet. Den första ändringen gäller att enheter för dygnet runt -serviceboende skulle ha minst 30 platser i fortsättningen. Eftersom flera av de mindre enheterna finns på landsbygden och i skärgården, skulle en eventuell stängning av dessa äventyra tillgängligheten till närservice. SFP föreslår att skrivningen gällande platsantalet stryks helt och hållet. Utöver det förordade SFP-gruppen självstyrande enheter inom boendeservicen, för att på det sättet uppnå effektivt inom verksamheten.

Den andra förändringen gällde det kommande kravet på personaldimensioneringen inom dygnet runt -vård. Enligt nuvarande lagstiftning kommer kravet att höjas till 0,7 vårdare per patient fr.o.m. 1.12.2023. Med hänvisning till pågående regeringsförhandlingar föreslår SFP att skrivningen i programmet ändras till att Österbottens välfärdsområde håller sig till den lagstadgade personaldimensioneringen, istället för att skriva ut antalet 0,7.

Ytterligare efterlyser SFP en konsekvensbedömning av de olika åtgärderna i anpassningsprogrammet. Välfärdsområdets sparkrav är stora och för SFP är det viktigt att veta att de planerade åtgärderna verkligen har den effekt som eftersträvas. Målet för framtids- och anpassningsprogrammet är satsa mer resurser på målinriktade förebyggande och tidiga åtgärder, och på det sättet minska behovet av tyngre vård och specialsjukvård.

SFP i Soite nöjda med samarbetsavtal gällande svenskspråkig service

Mellersta Österbottens välfärdsområde samlades till fullmäktigemöte idag måndag 29.5. SFP-gruppen inom välfärdsområdet är särskilt nöjda med behandlingen av avtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster.

Läs föregående artikel

Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i juni.

Läs följande artikel