SFP:s ministergrupp betonar vikten av att grundlagsutskottets ska behandla den nya gränslagen

Regeringen gav den 21 maj ett lagförslag till riksdagen om tillfälliga åtgärder mot instrumentaliserad inresa. Lagen ska stärka gränssäkerheten och ge Finland verktyg mot påtryckningar från andra länder som är ägnade att rubba vår suveränitet. Förslaget beskriver när statsrådet kan begränsa mottagandet av asylansökningar vid gränsen. Beslutet kräver alltid samverkan med republikens president. Lagen får endast användas i extremt tvingande och exceptionella fall och gäller max en månad i taget. För att lagen ska kunna tas i bruk måste det finnas misstanke om att ett annat land hotar Finlands suveränitet och säkerhet, och inga andra åtgärder ska anses vara tillräckliga.

– Det handlar om en mycket exceptionell undantagslag, för att trygga landets säkerhet och suveränitet. Situationen är mycket allvarlig. Det är under inga omständigheter acceptabelt att ett främmande land använder migranter som medel för sina egna intressen. Ryssland behöver upphöra med denna typ av hybridpåverkan, säger partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Hon betonar vikten av att riksdagens grundlagsutskott nu får behandla lagförslaget grundligt.

– Vi vet att lagförslaget delvis kan stå i strid med våra internationella avtal. Därför kommer grundlagsutskottets ställningstagande att vara mycket avgörande då det gäller att ta slutlig ställning till lagförslaget, säger Henriksson.

– Finland står i alla lägen för rättstatsprincipen och myndighetsagerande baserat på lag. Det är viktigt att vi har en lagstiftning som är fungerande och reflekterar verkligheten. Vi har nu agerat snabbt inför en ny situation.  Det är nu viktigt att grundlagsutskottet gör sin bedömning av denna komplicerade helhet. Lagstiftningen måste vara hållbar ur alla perspektiv, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.

– Nya former av säkerhetshot kräver nya former av lösningar. Lagförslaget tar bort ett redskap ur Putins verktygsback för hybridpåverkan. Förhoppningsvis kan det leda till att färre oskyldiga människor utnyttjas och instrumentaliseras för att utöva påtryckningar mot andra länder. Nu är det viktigt att grundlagsutskottet bedömer lagförslaget, säger idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

Lojo BB ett bevis på Nylands vårdlösnings brister — samspelet mellan HUS och välfärdsområdena måste korrigeras

Nylands kretsstyrelse ser oroligt på hur vårdens särlösning i Nyland fungerar. Systemets brister syns på ett dramatiskt och sorgligt sätt i bland annat beslutet att lägga ner Lojo BB.

Läs föregående artikel

Henriksson: Viktiga satsningar på riksväg 8 och på Kustbanan i regeringens tilläggsbudget

Regeringen godkände tisdagen den 21 maj regeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2024. I tilläggsbudgeten ingår viktiga infrastruktursatsningar i Svenskfinland. Som en del av det så kallade paketet för att främja västkustens konkurrenskraft och tillväxt beviljas nu 24 miljoner euro för att förbättra riksväg 8 på avsnittet Edsevö-Lepplax. Därtill beviljas 30 miljoner euro för det första skedet av förbättringar av Kustbanan på sträckan Karis-Köklax.

Läs följande artikel