Lojo BB ett bevis på Nylands vårdlösnings brister — samspelet mellan HUS och välfärdsområdena måste korrigeras

Nylands kretsstyrelse ser oroligt på hur vårdens särlösning i Nyland fungerar. Systemets brister syns på ett dramatiskt och sorgligt sätt i bland annat beslutet att lägga ner Lojo BB.

I vårdreformen beslöt man att gå in för en egen vårdmodell i Nyland. Man beslöt att inte integrera primärhälsovården och specialsjukvården, utan områdets specialsjukvård sköts fortfarande av HUS. Välfärdsområdena och Helsingfors stad står för vården på basnivå.

SFP:s kretsordförande i Nyland Karin Cederlöf anser att vårdens särlösning måste utvecklas. 

– I sin nuvarande form ger den som värst upphov till fatala konsekvenser. Ett prov på det sågs i samband med stängningen av Lojo BB.”, säger Cederlöf.

HUS finansiering samt styrningen från välfärdsområdena och Helsingfors stad måste bli klarare. I fråga om beslutet om Lojo BB och övriga ändringar i servicenätet bad HUS inte om utlåtanden från välfärdsområdena. Lagen förpliktar inte HUS att be om utlåtanden i liknande situationer. Bl.a. Västra Nylands välfärdsområde inkom trots allt med ett utlåtande där man motsatte sig en stängning av Lojo BB. Det hade ingen direkt effekt på beslutet. En stängning av BB kan ha betydande konsekvenser också för välfärdsområdet, och därför är det förbluffande att HUS inte ville höra välfärdsområdet. 

Samtidigt borde HUS finansieringsmodell ses över. HUS får lejonparten av sina pengar av de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad. De har upprepade gånger varit oense om hur mycket pengar som ska beviljas till HUS. Det har funnits en tendens att gå in för det alternativ som ger HUS lägsta möjliga budgetram, av de förslag som funnits på bordet. Det borde finnas mekanismer för att undvika att områdena beviljar en alltför låg budgetram: det leder i förlängningen ofta till kortsiktiga inbesparingar i HUS. 

”Att en så populär och välfungerande avdelning som Lojo BB stängs tär på förtroendet för specialsjukvården. Nu borde man se vad som kan göras på lagstiftningsnivå för att undvika att vi står inför liknande situationer igen.”, säger Cederlöf.

Adlercreutz på Stafettkarnevalen: Ett budskap om hopp, stöd och solidaritet från Finland till Ukraina

Stafettkarnevalen samlar i år igen tusentals skolelever till Olympiastadion i Helsingfors. Europas största skolidrottsevenemang för samman elever från hela svenskfinland. Under lördagens karneval skedde också startskottet på en unik stafett som bär 1561 kilometer ända fram till Ukraina.

Läs föregående artikel

SFP:s ministergrupp betonar vikten av att grundlagsutskottets ska behandla den nya gränslagen

Regeringen gav den 21 maj ett lagförslag till riksdagen om tillfälliga åtgärder mot instrumentaliserad inresa. Lagen ska stärka gränssäkerheten och ge Finland verktyg mot påtryckningar från andra länder som är ägnade att rubba vår suveränitet. Förslaget beskriver när statsrådet kan begränsa mottagandet av asylansökningar vid gränsen. Beslutet kräver alltid samverkan med republikens president. Lagen får endast användas i extremt tvingande och exceptionella fall och gäller max en månad i taget. För att lagen ska kunna tas i bruk måste det finnas misstanke om att ett annat land hotar Finlands suveränitet och säkerhet, och inga andra åtgärder ska anses vara tillräckliga.

Läs följande artikel