Svenska riksdagsgruppen: Höj avräkningsgrunden för Åland

Svenska riksdagsgruppen anser att avräkningsgrunden bör höjas från 0,45 % till 0,48 % i den nya självstyrelselagen för Åland.

Svenska riksdagsgruppen har enhälligt godkänt sitt remissvar till Ålandskommitténs betänkande om ny självstyrelselag. Svenska riksdagsgruppen står bakom kommitténs betänkande, då gruppen deltagit i kommittéarbetet och undertecknat betänkandet. Riksdagsgruppen vill dock att avräkningsgrunden fastställs till 0,48 % i den nya självstyrelselagen.

De huvudsakliga orsakerna till att nuläget kräver en höjning av avräkningsgrunden är följande:

1. strukturella förändringar i statsbokslutet,

2. förändrade befolkningsförhållanden,

3. kostnader för förpliktelser som följer av EU-medlemskapet (t.ex. omfattande digitalisering) samt

4. internationella krav på klimatrelaterade åtgärder.

– Sedan senaste självstyrelselagsrevision har Ålands befolkning ökat dubbelt så snabbt som landets befolkning som helhet utan att en höjning av avräkningsgrunden gjorts. De ändrade befolkningsförhållandena bör beaktas i den nya självstyrelselagen, säger Ålands riksdagsledamot och vice ordförande i svenska riksdagsgruppen Mats Löfström.

Vid årsskiftet 2016-2017 uppgick Ålands andel av hela landets befolkning till 0,53 %, i jämförelse med 0,48 % då nuvarande ekonomiska självstyrelsesystem trädde i kraft. Av de skatter som utgör grunden för skattegottgörelsen står Åland också för en större andel än vad befolkningsandelen statistiskt förväntas generera. För beskattningsåret 2015 betalade Åland 0,71 % av rikets sammanlagda skatter gällande de direkta skatter som utgör grunden för skattegottgörelsen.

– Behovet av en höjning är stor och är statistiskt motiverad. Senast i samband med den nya självstyrelselagens godkännande behöver avräkningsnivån höjas, säger Löfström.

Svenska riksdagsgruppen yrkade dock på en höjning av avräkningsgrunden redan ifjol genom att ändra avräkningsgrundens nivå i den befintliga självstyreselagen. Riksdagsgruppen gjorde förra året en budget- och åtgärdsmotion i riksdagens budgetbehandling för att höjningen skulle genomföras redan från årets budget.

Det hade gått åt skogen utan SFP

Europaparlamentet röstade igår i den så kallade skogsfrågan. Det ursprungliga förslaget hade varit mycket problematiskt för Finlands skogsbruk och för vår konkurrenskraft.

Läs föregående artikel

Keskitytään pienpanimoihin

Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamöter Joakim Strand och Mats Löfström anser att regeringens alkoholreform borde fokusera mer ambitiöst på att förbättra småbryggeriernas verksamhetsförutsättningar.

Läs följande artikel