Torvalds påminner EU-kommissionen om vattenkraftens roll i EU:s hållbara utveckling

Hur planerar kommissionen att beakta vattenkraftens betydande roll i sina kommande energipolitiska initiativ och hur bedömer kommissionen den inhemskt producerade vattenkraftens betydelse för att minska EU:s beroende av import av energi?
Det frågade SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds i sin senaste skriftliga fråga till EU-kommissionen. Han ställde vidare frågan om hur kommissionen kommer att säkerställa att ett teknologineutralt förhållningssätt till samtliga förnybara energikällor förankras i kommande energipolitiska initiativ.

– Vattenkraften stod år 2018 för mer än 36 procent av all produktion av förnybar elektricitet. I takt med den beräknade tilltagande elektrifieringen, kommer betydelsen att fortsätta öka under kommande år, nämner Torvalds.

Torvalds poängterar vikten av att vandringsfiskarnas existens och vandringsleder inte får glömmas bort i beslutsfattandet. Samtidigt bör man inte heller bortse att vattenkraft möjliggör flexibel produktion och lagring i en skala som kompenserar för variationer i sol- och vindkraften.

– Dessutom bidrar vattenkraft till kommissionens alla tre centrala politiska mål inom energiproduktion: den är säker, konkurrenskraftig och ren, understryker Torvalds.

Kommissionen ställer ändå stora miljökrav på vattenkraften i sitt färska förslag till kriterier för hållbar finansiering.

– I kommissionens förslag ställs orimliga miljökrav på vattenkraften som strider mot ramdirektivet för vatten. Det kan ifrågasättas om kommissionen överskrider sina befogenheter genom att bortse från principen om teknologineutralitet i frågan om energiproduktion, säger Torvalds.

EU-kommissionen håller med Torvalds om vattenkraftens vikt i kommande energiomväxling

I sitt svar håller EU-kommissionen med Torvalds om att vattenkraftens betydelse kommer att öka inom de kommande åren. 

”Vattenkraft är en energikälla som kommer att spela en viktig roll för att uppnå målen för förnybar energi och ger i vissa fall flexibilitet i energisystemet”, står det i kommissionens skriftliga svar.

Då EU-direktivet om förnybar energi kommer att revideras inom nära framtid, övertygar kommissionen att ingen förnybar energikälla kommer att prioriteras framför andra. Man känner igen sitt ansvar i att ”arbeta för att skapa en ram som gör det möjligt att utveckla alla hållbara former av förnybar energi, inklusive vattenkraft, i EU.” 

– Svaret ger hopp. Nu gäller det för kommissionen att stå upp till sina löften, avslutar Torvalds.

 

Wickström och Sigfrids: Alla unga bör ha tillgång till mentalvårdstjänster med låg tröskel

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids vill att ungas psykiska välmående under coronakrisen tas på allvar. De säger att det fortsatta epidemiläget har en negativ inverkan på ungas psykiska välmående och att man i samhället inte inser allvaret i frågan. Distansstudier, färre sociala kontakter och bortfallet av aktiviteter påverkar ungas psykiska välmående drastiskt.

Läs föregående artikel

SFP i Kimitoön nominerade kandidater

Svenska folkpartiet i Kimitoön har den 12 februari nominerat 21 kandidater inför kommunalvalet i april.

Läs följande artikel