Torvalds: Solidaritet för människor och miljö

Under fredagen klubbar Europaparlamentet en första resolution med åtgärder i coronakrisen.
– Vi vidtar både brådskande och långsiktiga åtgärder, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Europaparlamentets resolution om koordinerade åtgärder mot coronapandemin och dess konsekvenser sätter den europeiska solidariteten i fokus.

Parlamentet konstaterar att medlemsstaternas koordinering under krisen har lämnat mycket att önska – och att solidaritet är en skyldighet enligt fördragen.

– Vi har sett och ser många exempel på mellanmänsklig solidaritet i krisens Europa. På medlemsstatsnivå har situationen samtidigt varit betydligt sämre, och det är något vi måste dra lärdomar av, säger Nils Torvalds.

Bland de mer snabbverkande hälsoåtgärderna i resolutionen märks stödpaket till de hårdast drabbade regionerna, samt parlamentets uppmaning att EU:s civilskyddsmekanism nyttjas fullt ut, bland annat för att säkerställa att den tillgängliga sjukhuskapaciteten kommer så många unionsmedborgare som möjligt till del.

I ett längre perspektiv uppmanar parlamentet kommissionen att stärka samtliga av EU:s befintliga kris- och katastrofhanteringsverktyg, och därtill skapa en ny mekanismen för brådskande åtgärder i pandemier. 

Vad gäller krisens sociala och ekonomiska konsekvenser öppnar parlamentet genom resolutionen upp för omfattande ändringar i budget.

Nils Torvalds framhåller att resolutionen slår fast att EU:s gröna giv förblir kärnan i mandatperiodens utökade stimulans- och investeringspaket.

– Krisen förutsätter snabba och omfattande stödåtgärder, särskilt till små- och medelstora företag. I och med att vi behåller våra klimatambitioner blir åtgärderna samtidigt en del av vår omställning till ett mer hållbart samhälle.

Den liberala Renew Europe-gruppen, för vilken Nils Torvalds fungerar som koordinator i miljöutskottet, tog fram grundplåten för den resolution som sedermera fördes fram av fyra politiska grupper.

– Som vågmästare i parlamentet har vi arbetet för en resolution med fokus på såväl gröna investeringar som starka skrivningar om europeisk solidaritet och rättsstatsprincipen. Vi kan vara ganska nöjda med resultatet, säger Nils Torvalds.

Wickström: Unga måste erbjudas framtidstro i kristider

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström upplever att det är viktigt att samhället kan erbjuda unga framtidstro. Enligt Wickström har det nuvarande läget skapat mycket osäkerhet bland unga och deras framtidsutsikter. Nu behövs flexibilitet som gynnar de unga.

Läs föregående artikel

”Ingen kommer att tacka dig för att du jobbar ihjäl dig”

Att hitta balans vardagen är inte lätt. Särskilt inte om du är kvinna och har diagnos duktig. Ämnet ­intresserade många då seminariet om kvinnors prestationsångest och utmattning ordnades i Vasa. ”Vi träffade tydligen rätt”, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren.

Läs följande artikel