Trygghet ett av människans viktigaste grundbehov

För SFP är det viktigt att man i Finland ska kunna leva tryggt, fri från rädsla, våld och trakasserier. SFP betonar att hjälpen ska finnas nära då man behöver den. Riksdagsvalskandidat Sari Somppi menar att trygghet kan se olika ut beroende person, men hon vill speciellt lyfta tryggheten kring psykisk ohälsa, sjukvård, boendemiljöer, den äldre befolkningen och polisens arbete.

– Ordet ”förebyggande” genomsyrar alla mina trygghetsresonemang. Med det förebyggande arbetet sparar vi ekonomiska resurser och viktigast av allt det mänskliga lidandet. Mina tankar avspeglar min utbildning som kriminolog och psykolog samt min 10 år långa arbetserfarenhet inom fängelse, brottsofferjouren och nu rättspsykiatrin, säger Somppi.

– Till exempel visar forskning på ökad psykisk ohälsa bland våra ungdomar. Det vi behöver göra är att investera i mentalvården och sätta in förebyggande resurser. Denna typ av investeringar har stor betydelse, eftersom de förebyggande mentalvårdstjänsterna kan minimera att problemen blir mer komplexa och därmed svårbehandlade. Vi behöver utöka lågtröskeltjänsterna inom mentalvården med mer resurser. Tyvärr kan primärvården inte i dagsläget svara på ungdomars behov av mentalvård varpå köerna inom den dyra specialsjukvården växer.

Somppi betonar även vikten av att få vård på eget modersmål oberoende kön, ålder, religion eller sexuell läggning. Hon menar att man till exempel med de äldre måste diskutera grundvärderingar, såsom att de har behov av socialt umgänge, att känna sig sedda och trygga både hemma och på äldreboenden och att känna sig jämställda. Dessutom menar Somppi att den fysiska miljön spelar stor roll i skapandet av trygghet hos människor.

– Ett fysiskt tryggt samhälle har redan i stadsplaneringen tagit tryggheten i beaktande. Vi behöver bygga trivsamma byggnader, ha en god stadsplanering för att minska rädslan för brott. Samhörighet och grannsamverkan i bostadsområden ökar den sociala kontrollen. Social kontroll är den bästa faktorn för trygghet och kostar ingenting.

Somppi avslutar med att lyfta polisens resurser som en grundpelare i att skapa trygghet.

– Polisen bör få mer resurser eftersom det idag lämnar många ouppklarade utredningar på grund av resursbrist. I Finland har vi minst resurser jämfört med våra nordiska grannländer. Resurserna bör satsas på det förebyggande arbetet samt på ett samarbete med polisen och kommunernas aktörer, såsom myndigheter, näringslivet, organisationer och medborgare för att utveckla lokalt brottsförebyggande arbete, säger Somppi.

– Trygghet är ett av människans viktigaste grundbehov i livets alla skeden, tillägger Somppi.

Biaudet: Glad för att Finlands och Sveriges Nato-processer fortsätter i takt

Riksdagens utrikesutskott har idag gett sitt betänkande om regeringens proposition om Finlands anslutning till Nato.

Läs föregående artikel

Wickström: Flytta den svenskspråkiga räddningsutbildningen till Nyland!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att den svenskspråkiga räddningsutbildningen flyttas från Kuopio till Nyland för att säkra att vi även framöver har svenskspråkig personal inom räddningsväsendet. Utbildningen kunde äga rum t.ex. i Helsingfors.

Läs följande artikel